slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

De Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag wil u ook graag via haar website op de hoogte houden van besluiten aangaande het corona-virus met betrekking tot het gemeentelijk leven. 

Lees hier de laatste berichten die zijn aangepast op 9 julii 2020. 

Meditatie December.

Zeven lessen uit Salomo’s gebed ten tijde van het coronavirus

Meditatie November.

Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE; en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

                                                                  Jeremia 23 : 29

 

Meditatie Oktober

                                                          GODS GIDS

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

                                                                                                          Handelingen 8 : 30-31

Meditatie Augustus

                                  LAAT JE GEZEGGEN DOOR GODS WOORD 

Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
                                                                                                                                         Lukas 16: 31

Meditatie Juli

                                                VOL VAN DE HEILIGE GEEEST

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht, en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
                                                                                                                             (Hand. 7 : 55) 

Meditatie Juni

BROOD DES LEVENS

En Jezus zeide tot hen: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’                     Joh. 6:35

                                                                

Meditatie Mei

Drie kruisen                                                                                                            (Lukas 23:33-43)                                                                                                                                                                                                            

Meditatie April

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden….”                                                                                                                 (Matth. 16 : 21)

 

Meditatie Maart.

                                                                     

“Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”

“Ik wil, word gereinigd!”   (Matth. 8 : 1-4)

 

Pagina's

Aanstaande zondag

D.V. woensdag 25 november is het Dankdag. Dan hoopt in beide diensten ds K. Hoefnagel ons voor te gaan. De diensten beginnen om 14.30 uur en 19.00 uur. 

A.s. zondag 29 november  hoopt kand J.C. Pronk ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur. 

 

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.