Privacybeleid

Hierbij vind u  het voorgestelde privacybeleid wat de CGK Zaamslag wil volgen.

Dit privacybeleid is opgesteld om inzicht te geven in de verwerking van persoonsgegevens door de CGK Zaamslag, conform de wet voor de privacy die dit jaar van kracht is gegaan. 

Het hoofddoel van onze gemeente is hiermee niet veranderd: Als volgelingen van Christus, in liefde naar elkaar en onze naaste omzien.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die via de scriba stellen en zullen we deze zo spoedig mogelijk behandelen. Voor gemeenteleden geldt dat zij akkoord zijn gegaan zonder tegenbericht. 

Dit privacybeleid wordt aan nieuwe gemeenteleden meegedeeld. 

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zaamslag (CGK Zaamslag) – behorende bij het landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland – verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met  persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Wij verzamelen persoonsgegevens om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, met als hoofddoel: het naar elkaar omzien in de gemeente, de leden gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om hen te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

CGK Zaamslag is een geloofsgemeenschap, geworteld in de gereformeerde traditie. Hieronder staat precies wat  van ons verwacht kan worden en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking

CGK Zaamslag houdt een ledenadministratie bij in het beveiligde boekhoudkundig programma Ecclesia en wordt beheerd door 1 persoon, de ledenadministrateur.

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we in de ledenadministratie van de gemeente vastleggen.

GEZINSNAAMFamilie/achternaam.
VOORNAAMDoopnaam en roepnaam.
STRAAT+HUISNR.Straatnaam en huisnummer.
POSTCODEPostcode.
WOONPLAATSWoonplaats.
TELEFOONTelefoonnummer op hoofdniveau en per lid.
EMAILMailadres lid. Niet verplicht.
GESLACHTMan,Vrouw.
SOORT LIDDoop, Belijdend, Meelevend.
BURGSTAATGehuwd, Ongehuwd.
KERKELIJKE GEGEVENSDoop, Belijdenis, Huwelijk, met datum, plaatsen kerk.
  

GEBOORTEPLAATS

Met het vrijwillig verstrekken van deze gegevens, geven (nieuwe) leden toestemming voor het gebruik van die gegevens binnen de kerk. Deze persoonsgegevens mogen we binnen het kerkverband uitwisselen mits dat een duidelijk doel dient. Het gebruiken van de persoonsgegevens buiten de kerk mag alleen als wij ondubbelzinnig om persoonlijke toestemming hebben gevraagd en die hebben verkregen.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het goed kunnen informeren van onze gemeenteleden;
  • Voorbede en/of (classicaal) kerkblad.
  • Het goed kunnen voeren van de ledenadministratie;
  • Het samenstellen van de gemeentegids;
  • Het goed kunnen voeren van de administratie van financiële bijdragen en giften;

Het werk van CGK Zaamslag wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden.

CGK Zaamslag beschikt over de ANBI-status.

Rechten van leden

Leden kunnen op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over hen hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen.

Wij zullen het verzoek om gegevens te mogen inzien, te corrigeren of te verwijderen, maar ook het opvragen van u persoonsgegevens inhoudelijk afhandelen. Hiervoor dient een verzoek in de voorkomende gevallen iingediend te worden  bij onze scriba via zaamslag.scriba @ cgk.info

Wanneer gegevens verwijderd moeten worden, dan kan dat, mits de basisgegevens voor onze ledenadministratie aanwezig blijven.

Bij het opvragen van een doopbewijs of lidattestatie (bij vertrek uit onze kerkelijke gemeente), worden  gegevens verwijderd uit het actuele ledenbestand. De gegevens gaan dan automatisch over naar het historische ledenbestand.

Mocht een lid complete verwijdering van gegevens uit onze ledenadministratie willen, dan kan dat na expliciete aanvraag daarvoor. De aanvraag wordt uitgevoerd in het volgende kalenderjaar, in de maand juni. De reden is dat in de tijd daarvoor de gegevens nog nodig zijn voor jaarverslag van de scriba en de gegevens over de gemeente ten behoeve van het landelijk kerkelijk bureau.

E-mail

Wanneer een lid een email adres heeft verstrekt, zullen wij dit enkel binnen de kerkelijke gemeente gebruiken om leden te informeren over kerkelijke stukken, gemeenteavonden en andere gemeentelijke activiteiten, die  in BCC worden toegezonden.

Website

De website van de CGK Zaamslag is enkel voor algemene informatie zoals kerkdiensten, tijden en locatie, en wordt niet actueel gebruikt voor verwerking van gegevens.

Contact

CGK Zaamslag houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Wijzigingen zullen in het kerkblad en/of de gemeente avond worden voorgesteld.

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

CGK Zaamslag

t.a.v. Scriba CGK Zaamslag.

E-mail: scriba@cgkzaamslag.nl

Postadres: Axelsestraat 9

Postcode: 4543 CD

Plaats: Zaamslag

Website adres: www. cgkzaamslag .nl