U bent hier

Meditatie Augustus en September.

“En Hij zeide tot hen: Komt gij in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten”. Markus 6:31)

.                                                                                                                           

Een mens heeft op zijn tijd rust nodig. Iedereen weet dat. En als je werkelijk rust neemt, ervaar je ook dat dat goed is. Je kunt daarna weer met nieuwe kracht verder gaan. Dat is lichamelijk nodig. Het is ook nodig in onze persoonlijke verhouding tot de Heere: rust om stil te worden voor de Heere, om Zijn Woord te onderzoeken, om te spreken met de Heere. Wat is dat ook goed om te doen, ieder die de Heere zoekt merkt de zegen daarvan. En toch… hoe gemakkelijk gaan we niet door, nemen we geen rust, vooral geestelijk niet. Misschien werken we wel zo hard om de innerlijke onrust het zwijgen op te leggen. De Heere Jezus zegt tegen Zijn  discipelen: rust een weinig. Ze hebben een moeilijke tijd achter de rug. Het verzet tegen de Heere Jezus komt steeds meer openbaar. Johannes de Doper, die verschillende discipelen goed gekend hadden, is kort hiervoor gedood. En er komen zoveel mensen op Christus af, dat er niet eens tijd is om te eten. Dan brengt Christus Zijn discipelen naar een eenzame plaats, om rust te vinden. Wat laat dat de tere zorg van de Heere voor Zijn kinderen zien. De Heere weet wat van Zijn maaksel is te wachten. Hij schrijft mensen niet af, maar  geeft gelegenheid om te rusten. Met dat doel heeft God de wekelijkse rustdag ingesteld: om mens en dier rust te geven, op adem te laten komen. Christus laat  hier Zijn discipelen ook tot rust komen. Dat is allereerst lichamelijke rust, tijd om te eten. Maar de rust die de Heere geeft is er nooit los van Hemzelf. Als de mensen weer komen om in Christus geestelijke rust te zoeken, wordt Hij met ontferming bewogen en onderwijst Hij hen. De echte rust die wij nodig hebben is immers alleen te vinden in Hem, Die alle onrust en zonde uit ons hart weg kan nemen. “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Matth. 11 : 28. Kennen wij die rust, en leven we uit die rust in de Heere Jezus Christus? Zijn wij niet vaak te druk, zelfs druk in het dienen van de Heere? Alsof alles afhangt van óns werken. Zonder te rusten in het volbrachte werk van Christus. Met het grote gevaar dat we onze eigen ziel verwaarlozen. De zondag of een vakantie is zo’n periode van rust. Ook de lichamelijke rust en de afstand van ons werk mogen we ontvangen als een zegen uit Gods hand. Dat is ook Zijn trouwe zorg. Laat dat samen mogen gaan met het zoeken van geestelijke rust in de Heere. Als de Heere al zoveel zorg besteedt aan de nodige rust voor ons lichaam, zal Hij dan niet veel meer die rust in Hem  willen geven? Een mens heeft rust nodig. Die rust is goed. Die rust wil de Heere geven in Zijn Zoon. ‘Rust een weinig’.

                                                                   Ds. A. Versluis

 

Aanstaande zondag

 

A.s zondag hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. In de middagdienst hoopt ons ds A.D.Fokkema van Kerkwerve voor te gaan.  Dit  in het bijzijn van 30 gemeenteleden die hiervoor zijn uitgenodigd.