U bent hier

Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag

De (G)ezamenlijke (D)iaconieën (Z)aamslag (verder genoemd GDZ) is een samenwerkingsverband dat is ontstaan in 2006 uit overleg van de diaconieën, en met goedkeuring van de kerkenraden van de kerken te Zaamslag, te weten:

  • Christelijke Gereformeerde kerk   ( Zaamslag).
  • Protestantse Gemeente  (Zaamslag).
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Zaamslag).

De diaconieën van deze genoemde kerken hebben afgesproken om met elkaar samen te werken op diaconaal gebied, maar met behoud van hun eigen identiteit.

Geografisch werkgebied:

De oude gemeentegrenzen van Zaamslag van voor de gemeentelijke herindeling 1970, met uitzondering van Othene. Als er hulpaanvragen komen van buiten het afgesproken gebied zal dit per aanvraag worden bezien.

Doelstelling:

Het doel is, om mensen met problemen (eenzaamheid, financieel, werkeloosheid, dakloos enz.) die niet tot een van de bovengenoemde  kerkgemeenschappen behoren, en niet door de reguliere overheid  worden ondersteund, hulp te bieden. Deze hulp wordt geboden vanuit christelijke normen en waarden zoals deze in de Bijbel ons worden voorgehouden. Daarin staat dat niemand ongetroost mag leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.

Om deze zorg ook financieel te kunnen bieden is een noodfonds opgericht onder de naam ‘Noodfonds Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag’ voor niet-kerkelijk gebonden personen die in materiële en/of financiële nood verkeren en niet meer bij de officiële instanties terecht kunnen.

 Het gaat nadrukkelijk om eenmalige Noodhulp!

Verder zijn er contacten  met organisaties, die hulp bieden op geestelijk, financieel en materieel gebied. Ook zijn  Maatschappelijk Werk en de Gemeente Terneuzen op de hoogte van het werk en de doelstelling van de GDZ.

GDZ - Kerk en keuken is weer opgestart. Er is veel animo voor (laatste keer 27 gasten). Van de voedselkast op het Plein wordt veel gebruik gemaakt. Er worden ook Bijbels in neergelegd – en ook meegenomen. Bij een Diaconiecollecte zal in het vervolg een doel worden aangegeven waarvoor de opbrengst bestemd zal worden. Bij calamiteiten worden de diakenen ook geacht te assisteren in de hulpverlening. We zullen dit nader bespreken in de bijeenkomst met de hulpverleners Binnen de ZCDC is een vacature. Om deze te vervullen wordt de mogelijkheid geboden een gemeentelid (zijnde geen ambtsdrager) voor te dragen als lid.
 
Gezamenlijke diaconie Zaamslag
De gezamenlijke diaconieën willen de plaatselijke kerken laten weten een gift van 400 euro te hebben ontvangen. Dit na de opheffing van het koor One People. Met dit geld zijn inductiekookplaten aangeschaft voor de kooksters van Kerk en Keuken. Mooi gebaar! Van Nicole Hamelink is 200 euro ontvangen door de verkoop van door haar gemaakte kerststukken. Ze heeft veel bewondering voor het organiseren van gezelligheid en maaltijden door vrijwilligers. We hopen ook dit geld te zijner tijd nuttig te besteden. Fijn dat op ons dorp zo wordt meegeleefd; reden tot dankbaarheid!
De gezamenlijke diaconieën, kooksters, gastvrouwen en chauffeurs van Kerk en Keuken. 
 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche