U bent hier

samenvatting6b

Samenvatting bij preek over HC Zondag 6 (vrg. & antw. 19)

Inleiding
De betrouwbaarheid van een bron is belangrijk. Indien niet betrouwbaar, dan is de gedane bewering (waarschijnlijk) ook niet betrouwbaar. De vraag naar betrouwbaarheid staat in de belangstelling. Er kan ook ongegrond wantrouwen zijn. Een bron waar je nooit aan hoeft te twijfelen is het Woord Gods. Joh. 17 vers 17: ‘…Uw Woord is de waarheid.’
 

Thema en verdeling

‘De bron van Christuskennis: het heilig Evangelie’
[Dit Evangelie is:]
1. Geopenbaard in het paradijs;
2. Door de aartsvaders en profeten verkondigd;
3. Afgebeeld in de offerdienst;
4. Door Gods eniggeboren Zoon vervuld.

1. Geopenbaard in het paradijs
God brengt Zijn heilig Evangelie in deze wereld (“een volmaakte en verheven blijde boodschap”). Heel Gods Woord is heilig Evangelie. Het komt al tot de mens direct na de zondeval. Na de diepe duisternis van de val, ontsteekt God een licht (de moederbelofte van Gen. 3:15). Dit Evangelie is geopenbaard. Het was er dus al en nu wordt het ons getoond en aangezegd. God was de duivel een eeuwigheid voor. De tekst spreekt van strijd. In de duisternis die over de aarde trekt, moet telkens het Evangelie verkondigd worden.

2. Door de aartsvaders en profeten verkondigd
Hebr. 1:1 ‘God heeft voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten […].’ Door de monden van bekende en minder bekende profeten liet de Heere Zijn heilig Evangelie verkondigen. Heel vaak en op vele manieren (velerlei wijze). Door hun prediking was er Christuskennis. Alles wees in het OT al naar Hem.
 Dat zie je bij de aartsvaders (Gen. 22:8 en Gen 49:10). En je ziet het bij de profeten. De boodschap moest wel geloofd worden (Hab. 2:4 ‘De rechtvaardige zal door het geloof leven’). Tal van teksten passeren de revue. ‘Uiteraard’ denken we aan Jesaja 53. Maar ook: Jes. 42:1; Jer. 23:5-6; Mic. 5:1 enz., enz. Juist in de adventstijd spreken de bekende teksten uit Jes. 7, 9 en 11.

3. Afgebeeld in de offerdienst
Het heilig Evangelie werd ook ‘afgebeeld’. Dat is wat we noemen aanschouwelijk onderwijs. Schaduwen van het ware offer, Jezus Christus. Wat was er allemaal te zien in de oude bedeling: heilige plaatsen, heilige personen, heilige handelingen en heilige tijden.
(1). Tabernakel en tempel. De Heere wilde daar onder het volk wonen (Ex. 25:8).
(2). De offerdienst. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving (Hebr. 9:22b). Allemaal zichtbare offers die een afbeelding waren van het Heilig Evangelie. Namelijk dat de Heere omgang wilde hebben met een zondig volk, hun Gód wilde zijn.
(3). Denk hier vooral aan de gezalfde priesters. Door God aangewezen om te dienen.
(4). Op de heilige tijden was er ook veel te zien: Pesach, Grote Verzoendag (Yom Kippur), Sabbatsjaar en Jubeljaar. In deze instellingen van de Heere wordt het heilig Evangelie voor-beeld (‘voor ogen geschilderd’).
 

4. Door Gods eniggeboren Zoon vervuld             
Hoe gaat Hebr. 1:1 verder? ‘God, voortijds veelmaals en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nu geen schaduwen en heenwijzingen meer. Hier is Hij. Het heilig Evangelie is in Christus ‘volgemaakt’, zoals een inhoudsmaat tot de rand tot gevuld wordt. De beloften zijn in Hem vervuld. Persoon en boodschap vallen helemaal samen. Waaruit blijkt dat uit de heilige Schrift? Joh. 1:14 (vol van genade en waarheid). Heeft onder ons getabernakeld. De heilige plaatsen gaan in Hem in vervulling. Heilige handelingen en heilige personen gaan in Hem ook in vervulling: ‘Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.’ De heilige tijden ook: de volheid des tijds. En Joh 19:30m: ‘Het is volbracht.’ De tekst van Joh. 3:14-15…(vergelijk met Numeri 21).

De harten van de Emmaüsgangers brandden toen de voor hen nog onbekende man hen de Schriften opende. Brandt ons hart als wij de rijkdom van de Schriften ontdekken en horen dat het heilig Evangelie in Christus vervuld is? Een worsteling, een strijd? Romeinen 10: ‘Nabij u is het Woord’. Het zijn de Schriften die van Hem getuigen…
 

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Wat heeft de moederbelofte te maken met de strijd tussen waarheid en leugen? Betrek hierbij wat u leest in Joh. 8:44.
  2. Ga voor u zelf eens de plaatsen na in het Nieuwe Testament waar we lezen dat Gods woord de waarheid is (tip: statenvertaling.net en typ in zoekbalkje +Woord +waarheid). Sta eens een poosje stil bij de onschatbare waarde dat Gods Woord Woord der waarheid is.
  3. Het heilig Evangelie is in Christus vervuld hoorden we. Maar welke van de drie werkwoorden uit gedachte 1 t/m 3 is nog steeds van kracht? Ondersteun uw antwoord met een Bijbeltekst.
  4. Leg in eigen bewoordingen uit dat de heilige plaatsen, personen, handelingen en tijden in Christus vervuld zijn.
  5. Welke belofte(n) uit de Bijbel zijn nog niet vervuld? (Met andere woorden: niet álles uit het OT vindt in Christus zijn vervulling. Het OT heeft een soort ‘tegoed’ dat nog open staat).
  6. Wat wordt in Romeinen 10 bedoeld met ‘niet in de hemel opklimmen of in de afgrond nederdalen’? Breng dit in betrekking tot wat u hoorde in de preek.

Voor de kinderen

  1. Wat is het middel dat de Heere jou geeft waardoor je de Heere Jezus Christus kunt leren kennen?
  2. Zoek in je Bijbeltje op: Joh. 5:39. Wat staat daar? En wat heeft dat jou te zeggen? Praat er maar over door met je gezinsleden!

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche