U bent hier

samenvatting6

Samenvatting bij preek over HC Zondag 6 (vrg. & antw. 16, 17 en 18)

Inleiding
Jezus is de Zoon van God en de Zoon des mensen. Hij overbrugt de kloof tussen God en mens. Dat kan Hij alleen…omdat Hij waarachtig Mens én waarachtig God is. 
 
Thema en verdeling
Thema: ‘Jezus, de Middelaar tussen God en mens’ 
1. Het profiel van de Middelaar omschreven (v/a 16 en 17)
2. De Middelaar is ons van God gegeven (v/a 18)
 
1. Het profiel van de Middelaar gegeven (v/a 16 en 17)
Het waarachtig mens en waarachtig God zijn van de Heere Jezus is een heel belangrijk ‘leerstuk’. Twee dwalingen afgewezen: Hij is mens, maar geen God. Hij is God, maar geen mens. Wat wel: Hij is God én mens. Onze zaligheid hangt hier van af! Hoe dan?
Weet u het nog? ‘God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt.’ Dat betekent dat Degene Die ons verlossen kan, óók een echt Mens moet zijn. De Verlosser moet één van ons zijn. Werkelijk één van ons. Dat gaat heel diep: Filippenzen 2: 7-8. 
Hij moet een echt mens zijn en een rechtvaardig mens. Hij was ‘mens naar Gods hart’. Alleen als rechtvaardige kan Hij betalen voor ons.
Dat Hij waarachtig mens is, betekent nog iets anders voor ons: Hij kent ons. Hij weet wat het is méns te zijn. Hebr. 4 vers 15: ‘Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest […]. Hij kent onze noden, angst en pijn. Zelfs onze aanvechtingen en verzoekingen. Dat geeft vertroosting. 
Waarom moet Hij ook waarachtig God zijn? Het antwoord: ‘omdat Hij, uit kracht van Zijn Godheid, de last van de toorn Gods, aan Zijn mensheid zou kunnen dragen’ (v/a 17). Alleen als God kon Hij de last dragen. Kon Hij die in drie uren dragen. Het is een helse smart geweest, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Hij werd verteerd en toch kon Hij de last dragen, want Hij is de sterke God van Jes. 9:5. 
Hij wil het leven wedergeven (slot antwoord bij vraag 17). Kruis en opstanding. Hij is de opstanding en het leven. Hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door Zijn opstanding. Hoe kom ik er aan? Door deze levende Heere te voet te vallen. 
 
2. De Middelaar is ons van God gegeven
Het antwoord op vraag 18 bepaalt ons bij de gave van de Heere Jezus Christus: Hij is geschonken. Let op het meervoud: ‘Onze Heere Jezus Christus’. Opdat we Hem állemaal zo zouden belijden. 
De geschonken Middelaar en Verlosser is de parel van grote waarde. Dat wordt onderstreept door het antwoord bij vraag 18. Het antwoord is een bijna letterlijk citaat van 1 Kor. 1:30. Het gaat om de weldaden die we in Hem ontvangen (dan is dus de verbondenheid aan Hem van grootste belang! De Heere lijft zondaren in in Christus).
Wat ontvangt een zondig mens in Hem? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. 
Wijsheid wordt ons in Hem geschonken. We worden wijs gemaakt tot zaligheid. Hij leert ons om het onze als dwaasheid te verachten. Hij leert ons om onze wijsheid niet zo hoog aan te slaan. Hij leert ons Gods wijsheid te aanbidden (1 Kor. 1: 23-24)
Rechtvaardigheid wordt ons in Hem geschonken. Hij is rechtvaardig en door geloof in Hem worden wij ook rechtvaardig. ‘Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’ (2 Kor. 5:21).
Heiligmaking. De levensvernieuwing. De levensvernieuwing is een doorgaand proces. Onze oude natuur moet sterven en de nieuwe mens moet opstaan. Daartoe worden christenen ook herhaaldelijk opgeroepen in Gods Woord. Paulus heeft het over ‘de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid’ (Ef. 4:24).
We herkennen de drieslag kennis, gerechtigheid en heiligheid. Christus als Hoofd van een nieuwe mensheid. Het gebed: o Zoon maak mij Uw beeld gelijk…
Volkomen verlossing: het woord heeft te maken met vrijkopen, loskopen. Het Griekse woord werd gebruikt om het vrijkopen van een gevangene of het vrijkopen van een slaaf mee aan te duiden. Zo heeft ook Christus Zijn schapen vrijgekocht door Zijn dierbaar bloed. En: van Hem, dan blijft u van Hem. 
 
Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning
1. Kunt u het nog eens in eigen woorden vertellen waarom de Heere Jezus waarachtig God en Mens moest zijn om onze Verlosser te kunnen zijn. 
2. Welke vertroosting heeft het voor u/jou dat Jezus echt Mens was (los van de reden van vraag 1)? 
3. Waarom kunnen wij alleen maar stamelen over de diepte van het lijden van de Borg toen Hij aan het kruis hing?
4. Waarom is het passend om bij vrg. en antw. 18 te verwijzen naar de gelijkenis van de parel van grote waarde (of de schat in de akker, zie Matth. 13)?
5. Wat heeft ons te zeggen dat Christus ons tot heiligmaking gegeven is? 
 
Voor de kinderen
1. Wat vind jij het grootste geschenk dat de Heere Jezus aan mensen wil geven?
2. Weet jij hoeveel Jezus betaald heeft om ook jou alles te kunnen geven wat je nodig hebt? 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche