U bent hier

Meditatie Mei.

 

“Houd in gedachtenis dat Jezus  Christus uit de doden  is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie”.                            

  2 Tim. 2 : 8              

Wanneer de levende Heere Paulus Zijn woorden geeft op te schrijven is daarvoor steeds een concrete aanleiding. De apostel zelf zit te Rome gevangen voor de tweede keer. Zwaar gekerkerd en streng bewaakt, de dood voor ogen. “De tijd van mijn ontbinding is aanstaande”. Hoe kunnen dan allerlei overleggingen door je hoofd gaan.Timotheüs mag het werk voortzetten, deze jongeman van midden twintig jaar. Ambtsdrager in een stad als Efeze, met zijn tempel van Diana. Timotheüs, onervaren, maar straks midden in het gemeentelijk werk, zonder zijn geestelijke vader. Zal dat gaan? Daar komt nog wat bij: in deze stad wordt de zuivere leer geweld aangedaan. Door de dwaalleer als zou de opstanding alleen maar een “geestelijke” zaak zijn. Een lichamelijke opstanding is er niet. En als het lichaam er daarom niet toe doet, laten wij eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij, zo spraken met name Tymenaeus en Filetus. Maar nu: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat heilsfeit mag Paulus verkondigen. Steeds is het de inhoud van zijn Evangelie geweest. Zelf ontving hij er een zegen uit. De Heere leeft. En al zit de dienstknecht dan in banden, niet gebonden is Zijn Woord. De Heere leeft. Daarom kan  Paulus sterven. Daarom mag de jonge Timotheüs vrijmoedig zijn ambt aanvaarden. Letterlijk luidt onze tekst: herinner U Jezus Christus als de uit de doden Opgewekte. Het Paasfeit, of liever de Paasvorst, staat hier centraal. De Opgewekte, dood en duivel hebben Hem niet kunnen, niet mogenhouden. Hij overwon. Uit het rijk van de dood stond Hij op. Triomferend tot het Leven: “Ik ben het Leven”. En let er dan op dat de naam die ’s Heeren mensheid in het licht stelt eerst genoemd wordt, Jezus. Hoe geheel en al Mens. Zuchtend, wenend, bloedend, stervend. Nog extra onderstreept door de toevoeging “Welke is uit het zaad van David”. Maar gelijk hoe geheel en al God: “Vader Uw wil geschiede. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan”.Zo is Hij Borg. Jezus Christus, Die gestorven is, Die ook opgewekt is. Hoort u dat? Opgewekt, daar staat de Vader achter. Hij wekte Hem op, want de schuld is verzoend. Aan Gods recht is voldaan. Zijn toorn is gestild, opgewekt. Het is het goddelijk “amen” op het borgtochtelijk “het is volbracht”. En wie het gelovig verstaat, gaat er van zingen: Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust; de hitte van Uw gramschap is geblust. O Heilrijk God! O dierbare Borg! Zo is die Heere ten hemel gevaren. Zo zit Hij aan de rechterhand van Zijn Vader. De Koning uit Davids zaad voor eeuwig op de troon. God de Heere regeert!  Christus, naar Zijn mensheid boven. Maar naar Zijn godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons. Die ook voor ons bidt! Gij mijn zoon Timotheüs, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Zo bemoedigt Paulus Timotheüs, zijn geestelijk kind. Het is diens bevestigingstekst zou u kunnen zeggen. Houd in gedachtenis. Hoe doe je dat? Nee, dat is niet dodenherdenking houden. “Wat zoekt gij de levende bij de doden?!” Het is meer dan vasthouden aan de zuivere leer ten aanzien van de opstanding. Ach, wat is rechte leer zonder bevindelijk leven. In gedachtenis houden. Het is die levende Heere aangrijpen in Zijn Woord, in Zijn volbrachte werk, in Zijn ambtelijke bediening. In gedachtenis houden. Het is in de oefening van het geloof uw bedelaarshand uitstrekken naar die rijke Christus en zo ontdekken de waarheid van Zijn Woord: “al het Mijne is het uwe”. Kent u het? Als kind en als knecht. Dan gaat u antwoorden: onze bekwaamheid is uit U, o volkomen Zaligmaker. Zulk Eén is mijn Liefste. Houd in gedachtenis. Het is uw gedachten krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus en het zo door de bediening van de Heilige Geest nieuw leren zingen: “In God is al mijn heil mijn eer!” Zo alleen Timotheüs kunt ge ambtsdrager zijn. Zo alleen kunt gestandhouden tegen de dwaalleer. Zo alleen dienstknecht – knecht om te dienen. Houd steeds in gedachtenis. Steeds, bij aanvang en bij voortgang. Als er voorspoed is en zegen. Ook wanneer er druk komt. Steeds, want Jezus is gisteren en heden Dezelfde in der eeuwigheid! De Opgewekte is de Opgestane. Niet voor Zichzelf, maar voor Zijn Volk. Hij de eersteling en straks de volle oogst. Want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij verdragen, zullen wij ook met Hem heersen. Indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

                                                                  Ds. H.H. Klomp

Aanstaande zondag

Aanstaande vrijdag begint de dienst om half 8. De extra collecte is voor de kerk. Onze eigen predikant hoopt ons voor te gaan. Ook op Paaszondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is voor Israel.

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.