U bent hier

Meditatie Juni.

Maar de vrucht van de Geest is liefde

                                                                  (Galaten 5 : 22a)             

De tekst begint met MAAR. Dat is het MAAR van het evangelie. Dat is een wonder van Gods genade. Want wij hebben verdiend dat er achter  de werken van het vlees, die hier in Galaten 5 worden genoemd, een punt zou moeten staan. De werken van het vlees zijn “overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijand- schappen, listen, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke”. En dan een punt. Afgelopen! Uit. Het zou naar recht zijn als de Heere nooit meer iets met ons zondaren te maken zou willen hebben. En toch, o eeuwig wonder, liet de Heere optekenen in onze tekst MAAR! Dit wijst ons op die liefdesdaad van God bij uitnemendheid. “Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. Maar alzo lief had Christus zondaars, dat Hij voor hen stierf, opdat allen die met hun zondeschuld tot Hem de toevlucht nemen zalig zouden worden. In dat MAAR zit ook de liefde van de Heilige Geest, Die het verlossingswerk van Christus wil toepassen aan zondaarsharten. Maar de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest. Dat komt dus niet uit ons voort. De werken van het vlees komen wel uit ons, verdorven adamskinderen, voort. Maar de vrucht van de Geest is van A tot Z Gods werk. Die Geest is op de Pinksterdag mild en overvloedig uitgestort. Vernieuwend, vruchtbaarmakend. Het Schriftgedeelte waar- uit onze tekst is genomen spreekt ons niet over de tekenen waarmee de uitstorting van de Heilige Geest gepaard ging. Zeker die tekenen waren indrukwekkend. Maar dat was van voorbijgaande aard. Het gaat ouderen, jongeren om het werk dat de Heilige Geest doet en om de vrucht die Hij werkt. Ook vandaag gaat het niet om het opzienbarende, het indrukwekkende. Er zijn mensen die dat graag willen en zoeken. Echter het is niet de vraag of u in tongen kunt spreken. Het is ook niet de vraag of u kunt vertellen van een heel bijzondere bekeringsweg. Maar het gaat erom of DE VRUCHT VAN DE GEEST in uw leven is te vinden. De vrucht van de Geest is één, maar er zitten vele kanten aan. De vrucht van de Geest is veelzijdig. En dan lezen we in onze tekst: “Maar de vrucht van de Geest is liefde”. De liefde gaat voorop. Geen wonder, want de liefde is de vervulling van de wet. Echter, van nature zijn we vijanden van God en onze naaste. Door onze zonde zijn we verworden tot mensen die vanuit onszelf geneigd zijn God en de naaste te haten. Maar als Gods Geest in mijn hart gaat werken, dan krijg ik liefde tot het Woord van de Heere. Dan leer ik buigen onder het Woord. Waar het mij aanwijst als een diepschuldig mens met een  hatelijke, boze natuur. Dan krijg ik liefde tot God en Zijn deugden en wil niet anders zalig worden dan in zo’n weg, waarin al Gods deugden worden verheerlijkt. Dan wordt het me een groot wonder dat God Zelf de weg heeft uitgedacht en door Christus heeft volbracht. Door Geest en Woord raken we verbroken onder de oneindige zondaarsliefde van een Drie-enig God. Door Geest en Woord wordt de band der liefde gelegd aan de Heere Jezus Christus en vluchten we met onze liefdeloosheid en schuld tot Hem. Uit  Hem, door de kracht van de Heilige Geest strijden we tegen ons oude hatelijke eigen ik en is er liefde tot God boven alles en onze naaste als onszelf. Dan is er liefde tot de dienst des  Heeren en wil ik mijn leven besteden in Zijn dienst. Dan kan ik eveneens van de Heere geen kwaad woord horen en heb ik liefde tot Zijn Naam en eer. Als ik nu de Heere lief heb, Die mij eerst zo uitnemend heeft liefgehad, dan is er ook echte liefde tot mijn medemens. Dan  is er bewogenheid en meeleven om de ander te helpen. Dan heb ik er strijd mee om iemand zomaar achter zijn rug om te bekletsen en te beroddelen. Dan heb ik er lust in om mijns naasten eer en goed gerucht voor te staan en te bevorderen. Dan gun ik mijn naaste het aller-voornaamste, dat is namelijk om voor tijd en eeuwigheid in Christus geborgen te zijn. Dan is er zachtmoedigheid, ootmoedigheid en vergevingsgezindheid om een ander te vergeven, die mij wat heeft aangedaan. Hieraan weten we dat we uit de dood overgegaan zijn in het leven, daar we de broeders liefhebben. De vrucht van de Geest is LIEFDE. Ouderen, jongeren, kennen we daar iets van? Hebben we de waarheid van Gods Woord lief gekregen? Hebben we de Heere Jezus Christus lief gekregen? Is er strijd gekomen met ons boze hoogmoedige eigen ik? Gunnen we ook onze naasten het leven met de Heere te kennen? Of kennen we van die ware liefde die de Geest werkt totaal niets? Dan kunt u nog zo’n verhaal ophangen over allerlei Bijbelse zaken, maar verstaat u van het geestelijk leven nog niets. Als er geen bekering komt, gaat u zo voor eeuwig verloren. Haast u dan om te bidden of de Heilige Geest die vrucht werkt in uw leven, LIEFDE. Waar we door Gods genade liefde kennen tot de Heere en onze naaste, is dat liefhebben hier dan al volmaakt? Nee, Gods kind moet zichzelf aanklagen, wat een schuld en tekort in het liefhebben van de Heere en mijn medeschepselen. Wat heb ik mezelf nog tegen. Belijd dan die schuld weer voor God en bid: Heere wakker het liefdesvuur voor U en de naaste aan. Brand weg wat daarmee in strijd is. O, Heiland, wilt U hoe langer hoe meer de belangrijkste plaats in mijn leven innemen. Want hoe dichter bij Christus, des te meer de vrucht van de Geest openbaar komt: LIEFDE. Des te meer ook het uitzien om straks in volkomenheid, zonder zonde, God lief te hebben boven alles en de naaste als mijzelf. Eeuwig bij de Heere in Zijn heerlijkheid.                                                             

 Ds. H.H. de Haan    

Aanstaande zondag

Aanstaande vrijdag begint de dienst om half 8. De extra collecte is voor de kerk. Onze eigen predikant hoopt ons voor te gaan. Ook op Paaszondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is voor Israel.

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.