U bent hier

Meditatie Juli

En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

                                                                Mattheüs 28 : 20             

Er is de laatste tijd heel wat afgepraat over de milieuvervuiling. En toch is er een vervuiling die nog veel ernstiger is, nl. de geestelijke vervuiling. De vijandschap tegen de Heere en Zijn Woord komt op allerlei manieren uit bijv. in sommige radio- en tv-programma’s en in verschillende bladen en tijdschriften. Christelijke normen en waarden die jarenlang zijn gehandhaafd in ons land worden tegenwoordig discutabel gesteld. Moord en doodslag is aan de orde van de dag. Onder de mensenwereld zijn er veel uitingen van haat en nijd.

Op kerkelijk erf en op het gebied van het christelijk onderwijs komen we maar al te vaak een stuk wereldgelijkvormigheid en geestelijke vervlakking tegen. Dat alles kan je wel eens benauwen. Hoe zal het gaan met de Kerk des Heeren in een wereld die hoe langer hoe meer verloedert? En toch, ook in onze roerige dagen, heeft de Koning der Kerk, de Heere Jezus Christus, alle macht in hemel en op aarde. Dwars door alles heen is Hij bezig om Zijn bruidskerk te leiden naar dat heerlijke moment dat ze haar Bruidegom mag aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Alvorens de Heiland ten hemel vaart spreekt Hij tot Zijn discipelen en tot Zijn Kerk van alle tijden en plaatst die rijke troostwoorden: “En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld.  Amen”. Tegen wie zegt de Heere Jezus dat? Tegen mensen die bij zichzelf vertrouwen dat zij rechtvaardig zijn en anderen niets achten? Nee, beslist niet. Dergelijke personen hebben de Heiland niet nodig als hun Borg en Zaligmaker. Tegen wie zegt Hij dat dan wel? Hij zegt dit tegen zondaren die het moeten belijden: Heere, we hebben het verdiend dat U voor eeuwig tegen ons zou zijn in Uw toorn vanwege onze zonden en ongerechtigheden. Hij zegt het tegen allen wier hart uitgaat naar Hem, de Christus Gods. Die oog gekregen hebben voor Zijn rijkdom van heil voor ellendige, arme zondaren. Die hun hoop vestigen op de Heiland. “En ziet”, zo spreekt de Heiland tot allen die het van Hem verwachten. “Ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld”. En ziet. Met andere woorden: Let eens op, ga er toch niet aan voorbij, Ik ben met u alle dagen. Voortdurend is de Heere Jezus met Zijn gelovigen, elke dag opnieuw. In dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenspoed. In dagen van blijdschap, maar ook in dagen van droefheid. In dagen, waarin de Heere zoveel zegeningen schenkt, maar ook in dagen dat het levenskruis weer zo zwaar drukt. Ook in dagen als de gelovigen zich eenzaam voelen. Ook in dagen als zij die zware pijn moeten lijden. Ook is de Heiland bij hen als hen die ernstige ziekte treft, of als ze één van hun dierbaren moeten missen. Steeds weer is de verhoogde Heere Jezus Zijn gelovigen nabij. Naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van hen. Wat is dat toch bemoedigend en vertroostend. Soms zijn we het licht op die barmhartige Hogepriester kwijt en denken we: Zou het in geestelijk opzicht wel ooit wat met me zijn geweest. En ook dan is God in Christus met allen die Hem liefhebben. Bij tijden zijn de aanvallen van de duivel fel, maar ook dan denkt de Heere Jezus aan Zijn Kerk. Hij laat de Zijnen nooit los. Tussen Hem en Zijn Kerk zal er een onafgebroken gemeenschap blijven zolang deze wereld bestaat en straks zal die gemeenschap met de Heere volkomen en eeuwig zijn. Nee, die gemeenschap wordt niet altijd even sterk beleefd. Soms moeten we klagen: Zou God Zijn genâ vergeten? De Heere moet Zich wel eens verbergen om onze zonde. Ook beproeft de Heere ons wel eens op onze levensweg, opdat we in alles onze afhankelijkheid van Hem gaan beseffen. Toch ook, al ervaren we Zijn bijstand en Zijn gemeenschap niet zo sterk Hij laat Zijn gelovigen nooit in de steek, nooit alleen. Wat kan het al bemoedigend zijn als we in moeilijke omstandigheden verkeren wij mogen weten dat er iemand is die met ons meeleeft. En dat zijn dan nog maar mensen. Veel rijker en heerlijker is voor Gods kinderen dat ze mogen weten dat de Heere Jezus altijd bij hen is. Hij trekt hen terug als ze de verkeerde kant opgaan.  Hij houdt hen vast als ze dreigen te bezwijken. Hij is hen niet kwijt als ze menen Hem kwijt te zijn. En ziet, Ik ben met u, dat zegt de Heere Jezus ook vandaag tegen allen, die hun heil en zaligheid bij Hem zoeken. Hoe kan dat? Wel omdat de Heiland als Borg in de plaats is gaan staan van doodschuldige zondaren. Al de golven en baren van Gods toorn over onze zonde kwamen op Hem neer. Op Golgotha kreeg hij God de Vader tegen Zich, opdat doemwaardigen die tot Hem vluchten nimmermeer van God verlaten zouden worden. Opdat allen, die op Hem hun vertrouwen stellen de gemeenschap met Christus en God de Vader zouden  mogen smaken. Mag ook u, jij, je geborgen weten bij deze Borg en Zaligmaker Christus voor tijd en eeuwigheid? Of gaat uw, jouw hart helemaal niet naar Hem uit? Wat leidt u dan nog een leeg leven en bedenk dat u zo niet voor God kunt verschijnen. Zonder Christus krijgt u straks te maken met een God tegen u, een toornend God, een Christus Die u als Rechter veroordeelt. Echter het is nog Genadetijd. Christus biedt nog aan door het Woord om u, jou Zijn gemeenschap deelachtig te maken. De trouwe  Verbonds-God wil alle heil voor tijd en eeuwigheid nog schenken door de Middelaar van het Genadeverbond, Jezus Christus. Wie Hem need’rig valt te voet zal van Hem Zijn wegen leren. Mist u op dit moment de ervaring van de gemeenschap van Christus met u? Pleit dan op die rijke belofte van de Heiland in onze tekst. Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Na het zure geeft Hij het zoet en we mogen het weer gevoelig ondervinden. En ziet Ik ben met u. In de geloofsbeoefening met de Heiland is het een wonder dat de Heere naar zulke ellendige zondaren omziet en leeft de lofzang Gode tot eer in ons hart en mond: “De Heere is bij mij; ‘k zal niet vrezen; De Heere zal mij getrouw behoên”. “En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld”. U dan, die op de Heiland hoopt, die het van de Heere verwacht, vrees dan niet voor de toekomst. Want die verhoogde Christus is en zal steeds met u zijn tot aan het einde der wereld. En straks zult u met de Bruidskerk de volkomen, eeuwige zaligheid mogen genieten in het nieuw Jeruzalem. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Christus heeft het zelf gezegd.

                                                             Ds. H.H. de Haan

Aanstaande zondag

Aanstaande vrijdag begint de dienst om half 8. De extra collecte is voor de kerk. Onze eigen predikant hoopt ons voor te gaan. Ook op Paaszondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is voor Israel.

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.