U bent hier

Meditatie Februari

 De Heiligheid van de Heere

Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.                                                                                                                                 Exodus 33:15

Het is een onzekere tijd. Het coronavirus houdt ons land, ja zelfs deze wereld in zijn greep. We lezen van natuurrampen, terroristisch geweld, landen waar het politiek onrustig is en we vragen ons bij dat alles af: hoe zal het verder gaan? Wat hangt ons boven het hoofd? Zo zijn we ook weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen. En ook daarbij vragen we ons af wat de toekomst gaat brengen. We weten het niet. Eén ding weten we echter wel: het belangrijkste is dat de HEERE met ons meegaat. De HEERE heeft aan Mozes aangegeven dat Hij niet langer met Zijn volk mee zal gaan. Hij zal een engel voor hen uit laten gaan. Het volk heeft namelijk een gouden kalf gebouwd. Het heeft de HEERE aanbeden door middel van een dood beeld. Dit heeft Gods toorn opgewekt. De HEERE kan niet meer in het midden van Zijn volk wonen. Mozes moet maar alleen verder gaan met het volk. Mozes wil dat niet. Hij zet de tent van ontmoeting op buiten het kamp. Hij gaat naar binnen om te bidden. Hij doet een krachtig beroep op Gods belofte, op Gods genade. Biddend pleiten bij de HEERE. Doen wij dat ook? Leiden wij net als Mozes een biddend leven? Brengen we alle dingen in gebed bij Hem? De HEERE vraagt aan Mozes: “Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen?” Als antwoord zegt Mozes dan: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.” Mozes is er pas gerust op wanneer het aangezicht van de HEERE met hem meegaat. Zonder de HEERE kan en wil hij niet verder reizen. Dan blijft hij liever in de woestijn. Hij beseft, zonder het aangezicht van de HEERE geen reis naar het beloofde land. Het aangezicht van de HEERE, daar gaat het Mozes om. Je zou kunnen zeggen, Zijn persoonlijke zorg en trouw, Zijn gunst en genade. Het aangezicht van de HEERE is het zichtbare teken van Zijn nabijheid, Zijn tegenwoordigheid. Ja, het is de HEERE Zelf! Zo kan een mens alles bezitten en zijn leven goed voor elkaar hebben maar zonder de HEERE is het allemaal arm en leeg. Mozes wil leven uit Gods genade. Dat ene woord genade betekent meer dan dat je iets van God krijgt. Genade betekent voor Mozes dat God Zelf meegaat, dat Hij erbij is. Met minder neemt hij geen genoegen. Het is als een klein kind dat vanuit zijn bed om zijn moeder roept. Het blijft maar roepen. Moeder roept van onder aan de trap dat het moet gaan slapen, dat alles goed is. Maar het kind gaat toch door en moeder zegt; moet ik dan zelf bij je boven komen? Ja, daar gaat het om. Moeder moet zelf komen, eerder is het kind niet gerust. Hoe zit dat met ons? Erkennen we met Mozes dat we zonder de HEERE niet verder kunnen trekken? Of zeggen we dat we onszelf wel kunnen redden? De vraag die naar ons toekomt is of we zonder de HEERE kunnen. Moet Hij met ons meegaan om ons gerust te stellen? Een kind van God kan er niet tegen als de HEERE ver weg is. Wanneer Zijn aangezicht niet voor hem uit gaat. Wanneer de HEERE niet meer zichtbaar is. Want als de HEERE Zich verbergt is het ontzettend donker en is er geen hoop en toekomst. Dat God met ons meegaat is echter niet vanzelfsprekend. Het is geen plicht van Hem maar het is genade. Dat kan alleen via Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die is de grote ‘Immanuel’, God met ons. Hij is aan het kruis door God verlaten. Hij moest door het donker van de hel. Hij bleef alleen over, alleen onder Gods toorn en de last van onze zonde. Dit deed Hij opdat wij bij God terug kunnen komen en nooit meer door Hem verlaten worden. Met Hem mogen we de onzekere toekomst ingaan. In de wetenschap dat Hij ons niet zal verlaten. Gaan we zo het nieuwe seizoen in? Niet wetend wat de toekomst ons zal brengen. Laten we zo net als Mozes biddend tot de HEERE gaan. Biddend en pleitend op Zijn belofte om met ons mee te gaan. Ook voor ons is dat niet vanzelfsprekend. We zijn niets beter dan het volk Israël en hebben zo onze eigen gouden beelden opgericht in ons leven. De zonde kleeft ons aan en dagelijks maken we misstappen in ons leven. Dat de HEERE meegaat is genade. Laten we alleen met Hem verder trekken. Zonder Hem zal de reis vruchteloos zijn. Nee, zonder Hem geen stap verder.

Ds. M.J. van Keulen

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche