U bent hier

Meditatie Februari

Een hemels ontbijt

“Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen”.                                                                                                                    (Psalm 90 : 14)

 

Psalm 90 is een Oudejaarspsalm, zeggen wij. Terecht, want de psalm bepaalt ons bij de kortstondigheid van ons leven in het licht van Gods Majesteit en heilige toorn over de zonden. Hoe nodig is het een wijs hart te verkrijgen om onze dagen te tellen als genadetijd. Een Oudejaarspsalm dus. Hebt u echter al ontdekt dat ook alles erin te vinden is wat een mens nodig heeft als hij op de drempel staat van een nieuw jaar, een onbekende toekomst? Dat vinden we bijvoorbeeld in vers 14. Het vertolkt een opmerkelijk gebed. Mozes bidt om verzadigd te mogen worden met genadebrood. 'Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid.' Een hemels ontbijt. En wie dat geproefd heeft, die kan de nieuwe dag beginnen; een nieuw jaar beginnen. Ja, Hij zegt zelfs: 'zo zullen wij verblijd zijn in al onze dagen!' Hoeveel dagen of hoe weinig dagen er dan nog voor ons liggen, dat weten wij niet. Als we maar verder mogen reizen uit kracht van die goedertierenheid die in de morgen genoten werd, dan kun je de hele dag vooruit, elke dag vooruit. Tijdens de woestijnreis heeft .God Zijn volk gevoed. Met brood uit de hemel. Met kwakkels die voor hen neerstreken. Met water uit de rotssteen. Het waren evenzoveel bewijzen dat God de Zijnen niet vergat. Mozes bidt erom, als hij staat aan het begin van een nieuwe dag. Is het ook uw gebed als u staat aan het begin van een nieuw jaar? Kijk, wij mensen houden nooit op met plannen maken en berekeningen en prognoses. Wat zal het jaar 2021 brengen? In bedrijf, school, gezin, kerk? Laten  we eerlijk zijn: het zijn zo vaak verwachtingen op de korte termijn en op het horizontale vlak. Maar mag ik eens vragen:  Hebt u al uw gedachten laten gaan over wat u voor de eeuwigheid nodig hebt? Dat is wat in dit gebed naar voren komt. Dat correspondeert met wat de Heere Jezus Zelf heeft gezegd: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dan zullen alle andere dingen u toegeworpen worden.'  Wat is dan eigenlijk die goedertierenheid? Wel, dat is Gods gunst, Gods zondaarsliefde. Tegen de achtergrond van Gods toorn over de zonden van het volk en in het licht van de vergankelijkheid van de mens, krijgt die gunst, die goedertierenheid een glans die ons doet beseffen: Wat moet de Heere ook in mijn leven veel vergeven en veel verdragen. Als de Heere mij goedgunstig wil zijn, dan is dat niet omdat ik zo netjes heb geleefd en zo goed mijn best heb gedaan. Maar ik hoor ook bij die verbondsbrekers, die de Heere kunnen vergeten dagen zonder getal. Ik hoor ook bij dat volk dat van nature een afkerig hart heeft.

 

Ik zou ook, als God het niet verhoede, nog dagen en jaren vooruit kunnen in eigen kracht. Maar nu word ik stil gezet. Ik moet mijn dagen leren tellen in het  licht van de eeuwigheid. Ik moet mijn leven leren zien in het licht van Gods heiligheid. En als ik dan de schuldbrief thuiskrijg: -  'Gij zijt die man!' – waar moet ik dan blijven? Daar komt uit de nood van de ziel de kreet omhoog: 'O God, wees mij zondaar genadig! Betoon mij Uw goedertierenheid!' In Nieuwtestamentisch licht verstaan: Om Christus wil. Maar nu is er nog meer van te zeggen. Want hier in onze tekst bidt iemand die er deel aan heeft. Mozes, een begenadigd kind van God, hoewel hij zelf ook bepaald niet zondeloos was. Maar hij weet wat die goedertierenheid inhoudt. Gods gunst in Christus. Maar hij bidt: 'Verzadig ons!' Begrijpt u waarom? Wat is verzadigd worden? Als je een goede maaltijd gebruikt, wat kun je daar een voldaan, een verzadigd gevoel aan over houden. Verzadigd is: Ik ben er helemaal vol van en er is geen enkel gebrek meer. Nu de bede: 'Verzadig ons met Uw goedertierenheid!' Laat ik zo vervuld mogen worden van Uw liefde – de liefde Gods in Christus – dat het mijn hele leven beheerst. Dat is wat Asaf bedoelt als hij zegt in Psalm 73: 'Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.' Dat is wat David bedoelt als hij zegt in Psalm 16: "Verzadiging van vreugde is voor Uw Aangezicht, eeuwiglijk en altoos.' Of zoals een kind des Heeren het eens zei: 'Aan God heb ik eeuwig genoeg; en van God krijg ik nooit genoeg.'  Als u God met u hebt op uw levensweg, wat wenst u dan nog meer? Als de Heere meegaat het nieuwe jaar in, wat begeert u dan nog anders? Zo God voor ons is…. Ik weet niet wat het nieuwe jaar u, jou of mij brengen zal. De Bijbel geeft geen garanties dat het altijd alleen maar voorspoed zal zijn. Maar ik lees wel in mijn Bijbel dat de Heere voor Zijn gunstgenoten alles laat medewerken ten goede. 'Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen.'  Dan zingen zij in God verblijd. Wat is God goed. Verzadigd door de goedertierenheid kunt u verder, al de dagen, ja zelfs op de eeuwigheid aanreizen. Want die goedertierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen. Gaat u het mee-bidden: 'Verzadig ons…..?'

Ds. H. Korving.

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 5 december gaat ons in beide diensten onze eigen predikant voor. 

Deze beginnen om 10 uur en 15 uur. In de morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.