U bent hier

Meditatie Februari

“Mijn tijden zijn in Uw hand

                                                                                                                          (Psalm  31 : 16a)

Wij worden deze dagen geroepen om de tijden te overdenken. De jaarwisseling bepaalt ons hierbij heel duidelijk. We zien dan dat we leven in de tijd. De tijd staat tegenover de eeuwigheid. Groot is de tegenstelling die er bestaat tussen de tijd en de eeuwigheid. Bij het licht van de eeuwigheid blijkt de tijd in haar beperktheid. Vergankelijk is het leven, doordat het tijdelijk bepaald is. Zo wijst de tijd ons allereerst naar het uur van ons sterven. Dat gevoelen we heel duidelijk op oudejaarsavond, weer een jaar voorbij, weer dichter bij de dood. De dichter spreekt over “zijn tijden”. Hij heeft oog op de duur van zijn leven, op het begin en het eind van zijn tijden. Er is immers een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Maar ook de inhoud van de tijd van het leven ziet op de tijd. Er zijn tijden van droefheid, tijden van blijdschap, tijden van voorspoed en van tegenspoed. Uit deze psalm blijkt dat David in moeilijkheden verkeert. De vijanden omringen hem, tegenspoed is zijn deel. Uit de diepte roept hij tot God. Hij neemt de toevlucht tot God. Misschien verkeren wij niet in zulke moeilijke omstandigheden. Toch wijst het wisselen van de jaren ons op dezelfde zaken. Het jaareinde zegt dat aan alles een einde komt, ook aan ons leven. Misschien voelt u het verlies van krachten, het minder worden van gedachten. Dit vanwege de ongerechtigheden, vanwege onze zonden. Daarom moeten we eens sterven, daarom zijn er zoveel moeiten en tegenslagen. De zonde is de oorsprong van alle tijdelijke ellende. Dit zullen we ter harte moeten nemen. Hoe is het in 2018 geweest en hoe zal het in 2019 zijn? Is er een klagen vanwege de zonde? Dan valt er ook een heerlijk licht over onze tijden. Het geloof, dat doet erkennen de ernst van de zonde, doet tegelijk ook zien de waarheid van het woord: “Mijn tijden zijn in Uw hand...” Daar ligt voor Gods Kerk de uitweg. Bij dit Goddelijk licht wordt dit zo anders. Menselijkerwijs smeekt de dichter hier om Gods hand. Al Gods besluiten worden uitgevoerd door de hand des Heeren. Wat die hand doet, werd tevoren bepaald in Zijn Raad. Achter die hand Gods daagt dus het besluit des Heeren. Van dat besluit van God nu mag Gods Kerk belijden dat het in alle delen hen tot voordeel strekt. In Zijn liefde heeft God het plan voor hun leven opgesteld. Alle wederwaardigheden komen ten diepste voort uit de liefde van God tot zondaren. Zeker, dan kan die hand soms slaan en pijn doen. Van die hand moest David verklaren dat hij dag en nacht zwaar op hem rustte. Job heeft het uitgeroepen: “Uw handen doen mij smart aan…” Maar van diezelfde handen zegt Gods Woord dat ze niet alleen slaan en doorwonden, maar ook helen en genezen. Met Zijn sterke handen gaat God zeer teer en gevoelig met Zijn volk om. Omdat God Zijn hand heeft gewend tegen Christus, omdat Hij viel in handen van zondige mensen. Zelfs in zware dagen is Gods hand de uitvoerder van Zijn liefde. Want Zijn kinderen staan toch in Zijn handpalmen gegraveerd. En niemand kan de Zijnen rukken uit de veilige handen van Gods  almacht en liefde. Die milde handen waren er in 2018, dezelfde handen boetseren het jaar 2019. Het wordt door God geleid. Dat is een geweldige troost…. als we tenminste geloofskennis hebben aan Gods handen. Bedenkt wel dat de sterke rechterhand des Heeren de Kerk in stand houdt, maar tegelijk de wereld doet beven. Zoek die hand te mogen kennen in uw leven. Vraag om dat Goddelijke licht over uw pad. Zonder dat is er slechts duisternis, maar in dat  licht zien we het licht. Dan neemt Gods hand ons bij de hand en leidt ons veilig in een vreemde toekomst. Dat is het deel van de schapen Zijner hand. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij God van eeuwigheid.

                                                                        Ds. P. Roos

Aanstaande zondag

Zondag 16 februari hoopt in beide diensten ds H.H. de Haan ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Diaconie. 

Er is tijdens de diensten creche.