U bent hier

HC9

Samenvatting bij preek over HC Zondag 9
Met als Schriftlezing: Galaten 4 vers 1-7

Inleiding
Het antwoord op vraag 26 is als een lied en de inhoud ervan is van grote schoonheid.

Thema en verdeling
‘Ik geloof in God de Vader’
1. [Hij is] Schepper en Onderhouder
2. [Hij is] mijn God en Vader
3. [Hij is] mijn Bewaarder

1. [Hij is] Schepper en onderhouder
Wat is de hoofdzin in dit antwoord? En wat is de bijzin? Kerngedachte van het antwoord: de eeuwige Vader van onze Heere Jezus is om Zijns Zoons Christus’ wil mijn God en Vader.

In de bijzin gaat het over het scheppingswerk van de Vader: geen bijzaak trouwens. Het is iets om je over te verwonderen. ‘Uit niet geschapen heeft’: wie van ons kan iets maken uit niets of met niets in handen? God schiep door te spreken (Gen. 1 en Ps. 33:6). Alles is geschapen door de Heere.

God als Schepper? Evolutieleer heeft zijn duizenden verslagen. Want: ‘de wetenschap heeft toch aangetoond dat…?!’ Evolutieleer: er is gemeenschappelijke afstamming. Alles komt voort uit ééncellig leven. De sterkste soorten overleven (survival-of-the-fittest).

Combinatie mogelijk van evolutie en scheppingsgeloof? Dan kom je uit bij theïstisch evolutionisme (God heeft de evolutie van de soorten gebruikt om alles te brengen tot hoe het nu is). Begaanbare weg? Nee!
1. Waar komt de dood vandaan? De bezoldiging (loon) der zonde is de dood.
2. Historische zondeval met letterlijk de eerste twee mensen of slechts een verhaal?
3. Allerlei Schriftverwijzingen komen op de tocht te staan.

Wat is ons uitgangspunt: Gods Woord of ons verduisterd verstand? Het geloof belijdt: ‘ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde’.

2. [Hij is] mijn God en Vader
Eerste stukje van de hoofdzin: de Vader is de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Het Vader-zijn behoort tot het wezen van God. Het aardse vaderschap is zo anders dan het hemelse Vaderschap. Dat is belangrijk om te (blijven) beseffen. In het bijzonder als jouw/uw aardse vader niet was zoals hij had moeten zijn.  

God is niet alleen Vader van Zijn Zoon, maar ook van alle mensen (Mal. 2:10). Hiermee wordt bedoeld: alle mensen komen uit Zijn hand voort.
Hem alleen Vader noemen omdat Hij ons gemaakt heeft? Waar is de liefde? Helaas: de liefde is weg! We hebben ons hart aan een ander gegeven. En wat doet de Vader? Hij gaat op zoek naar het zondaarshart. Hij wil de weggelopen kinderen weer bij Zich hebben.

En de breuk dan? God is barmhartigheid én rechtvaardig. Zijn heilige liefde zoekt een rustplaats. En die wordt gevonden in Zijn Zoon! Die getrouwe, liefdevolle Zoon en nu zal Hij Zijn Zoon geven…opdat weggelopen kinderen weer Zijn kinderen kunnen worden. Zien we het: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad […].’

En hoe gaat het dan verder? De Heere zendt Zijn Geest uit in die zondaarsharten, zodat ze gaan roepen…‘Abba, Vader’. Wat een vreugde bij God. Hij heeft Zijn weggelopen kind terug.  

Niet alle mensen: er is de verkiezing naar de genade (bijv. Ef. 1:5). Maar laat niemand van ons werkloos toezien. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15). Dat hij zó door zijn vader onthaald werd, had hij niet kunnen denken…wat een vreugde bij die vader…

3. [Hij is] mijn Bewaarder
Wat mijn lichaam en ziel niet kunnen missen: daarmee zal Mijn getrouwe God en Vader mij verzorgen. Dat belooft de Heere in Zijn Woord. Hij zorgt voor lichaam en ziel. Hij geeft wat we nodig hebben. Niet te weinig en niet te veel.

Het antwoord spreekt echter ook over het kwaad in dit jammerdal. Ook dat is in de hand van de Heere. Niet dat wij dat altijd maar begrijpen en doorgronden. Maar Rom. 8:28a blijft waar: ‘dat dengenen (= voor hen) die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede’.

Het laatste stukje van het antwoord: Hij kan en Hij wil. ‘Niet de smart van de onmacht of de hardheid van de onwil’. Bij deze God en Vader is een mensenkind in goede handen. De verzekering ervan wordt gegeven op Golgotha: doorboorde handen van dé Zoon.

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Welke gevolgen heeft het loslaten van een letterlijke lezing van Genesis 1 – 3?
  2. Waarom is het pad van ‘theïstische evolutie’ een onbegaanbaar pad?
  3. Wat heeft het ons te zeggen dat het ‘Vader-zijn van God’ tot Zijn wezen behoort?
  4. ‘Hebben wij niet allen één Vader’ (Mal. 2:10). Breng dit vers eens in verbinding met de eis van geloof en bekering.
  5. Gods heilige liefde vond een rustplaats in Zijn heilig Kind Jezus: neem een moment van stilte voor uzelf om de diepte hiervan te overdenken / te mediteren.
  6. Om over na te denken: ‘in welk hart is er meer vreugde als een zondaar zich bekeert: in het hart van de Vader of van een thuisgekomen kind?’
  7. Hebt u/jij wel eens ervaren dat een kastijdende hand van de Vader u tot zegen was?  

Voor de kinderen

  1. Wat had God nodig om de hemel en de aarde te maken en alles wat daar in is?
  2. Jullie zijn kinderen van een vader (en moeder) en kinderen van de Vader (Hij heeft jou gemaakt!) Maar, wanneer ben je een gered kind van de Vader in de hemel?

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche