U bent hier

HC8

Samenvatting bij preek over HC Zondag 8
Met als Schriftlezingen: Mattheus 3: 13-17 en Matth. 28: 16-20

Inleiding
De 12 artikelen bestaan uit de drie delen. Over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie keer God en toch is er één enig Goddelijk Wezen.

Thema en verdeling
‘De Drie-enige God’

1. Dat is Hij van eeuwigheid af
2. Dat is Hij ons ten goede

1. Dat is Hij van eeuwigheid af
‘Wie kan het met zijn verstand vatten?’ Wat leren de kinderen in groep 3? 3 x 1 = 3. Maar bij de Heere is het: 3 x 1 = 1. Houd voor ogen (ook voor het vervolg van deze preek): De Drie-eenheid van God is er niet om te begrijpen, maar om te belijden.

De eenheid van de HEERE is sterk gebaseerd op Deut. 6:4 (Sjema Israel!). Wat betekent dit vers? De HEERE is uniek (vgl. Jes. 44:6) en is één in Wezen (dat betekent dat Hij volkomen betrouwbaar is).

De belijdenis van Israël uit Deut. 6:4 is echter géén bewijsplaats dat God onweerlegbaar uit één Persoon bestaat. Zo redeneert ons verstand echter wel. Elke gedachte van meervoudigheid in God wordt door Joden en moslims als Godslasterlijk beschouwd (denk maar aan de reactie van de hogepriester tegenover wie Jezus stond).

Toch is het christendom wel echt een monotheïstische godsdienst. We ontdekken in Gods Woord dat deze Ene God bestaat in drie onderscheiden Personen, Die alle drie God zijn en dat er toch geen drie goden zijn (…niet om te begrijpen, maar om te belijden). Dat God bestaat in drie Personen wordt al voorzichtig geopenbaard in het Oude Testament en volkomen in het NT (Bijv. Matth. 3:13-17; Matth. 28:16-20 en 2 Kor. 13:13). En toch zijn er niet drie almachtigen, drie alomtegenwoordigen, etc.: Maar Eén (zie geloofsbelijdenis van Athanasius).

We proberen vaak iets te zoeken om het te kunnen begrijpen. Maar dat gaat niet. Elk beeld schiet te kort. Bij de HEERE is het niet dat er drie delen in God zijn. Alle drie de Personen zijn niet een deel van God, maar het volkomen Goddelijke Wezen. Er is in de drie Personen een goddelijke éénheid die van eeuwigheid is en die de Personen geheel doorstraalt.

En toch is er ook echt onderscheid. De Vader is niet de Zoon, etc… Johannes 14 vers 26: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.’ Wat een éénheid spreekt er uit dit vers, maar ook onderscheid. Athanasius: de Eenheid in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid.

Wie treedt er op de voorgrond? Telkens een andere Persoon. Maar nooít in de zin van ‘Ieder voor Zich’. In God is geen individualisme. God is geheel anders dan mensen.
 

2. Dat is Hij ons ten goede
God is niet alleen Drie-enig in Zichzelf, maar Hij is dat ook voor ons. Nu gaan we pas naar vrg. & antw. 24. Guido de Bres benoemt het in art. 9 van de NGB nog iets uitgebreider: ‘De Vader is genaamd onze Schepper door Zijn kracht; de Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser door Zijn bloed; de Heilige Geest is onze Heiligmaker door Zijn woning in onze harten.’ In alles hebben wij met de Drie-enige God van doen (schepping, verlossing en heiligmaking).

Schepping: alle mensen zijn geschapen door de Drie-enige God. In de mens is dus iets van de Drie-enige God zichtbaar. Een vraag aan ons allen: dienen wij Hem uit Wiens hand wij voortkwamen? Hoe leven we?

Verlossing: wij worden verlost door het werk van een Drie-enig God. De Vader wordt wel genoemd de Bron van onze zaligheid. En de Zoon de Bewerker van de zaligheid en de Heilige Geest de Toepasser.
   Kinderen: wanneer kwam de Drie-enige al tot jou? In de doop! Toen klonken deze woorden: [jouw eigen naam], ik doop je in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Leerden we al om met de beloften naar de Belover te gaan?!

De Kerk komt er door Gods Geest in harten. De Kerk: volk van God, lichaam van Christus en tempel van de Heilige Geest (Ef. 2:20).

Werkingen van de Drie-enige God in hart van de Zijnen: de Geest ontdekt aan onze zonden. Er is niet meteen het hartelijk vertrouwen en het leven des geloofs. Eerder: vrees en beving. Het gebed wordt geboren: ‘wees Gij mijn Borg’. En wat doet de Heere? Hij laat Christus verkondigen. De Geest past het toe in het hart. Wat vreugde smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel. En wat een lofzang komt er dan in het hart. Kennen we die vreugde in God?

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Op welke manier wordt in het Woord duidelijk dat de Heilige Geest een Persoon is (dus méér dan alleen een kracht van God)? Lees ook: Ef. 4:30 en Hand. 13:2.
  2. In schepping, verlossing en heiligmaking treedt één Persoon op de voorgrond. Ga eens na bij uzelf hoe de andere Personen in schepping, verlossing en heiligmaking ook betrokken zijn.
  3. Waarom schieten voorbeelden uit de geschapen wereld te kort om de Drie-eenheid uit te leggen?
  4. Waarom is er vanuit andere godsdiensten zoveel weerstand tegen de leer van de Drie-eenheid?
  5. Wat vindt u van Athanasius’ uitspraak in art. 2 van de geloofsbelijdenis van Athanasius?

Voor de kinderen

  1. Weet je het nog? De Drie-eenheid is niet om de begrijpen, maar om te [……]?
  2. Praat met je papa en mama over de Heilige Doop. Wat heeft de Doop met de Drie-enige God te maken?

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche