U bent hier

HC33b

Samenvatting bij preek over HC Zondag 13 vrg. & antw. 34
Met als Schriftlezing: Romeinen 6 vers 11 - 25

Inleiding
Wat wil het zeggen dat Jezus Christus Heere is?

Thema en verdeling
‘Vrijgekocht en verlost door de Heere’
1.            Waaruit Hij ons verloste
2.            Waarmee Hij ons kocht en verloste
3             Waartoe Hij ons kocht en verloste

1. Waaruit Hij ons verloste
Heere
betekent hier niet dat Hij God is of dat Hij de Gezalfde is (al mag en kun je dat natuurlijk nooit ‘uitschakelen’). Heere betekent hier: Bezitter, Eigenaar, Gebieder (vergelijk met de uitdrukking heer des huizes).

Jezus Christus is de Heere. Zie maar naar Zijn rondwandeling op aarde (Zijn wonderen, Zijn onderwijs, Zijn macht over satan en de duivelen). Zijn heerschappij (Zijn Heere-zijn; Hand. 2:36) is ontvangen loon op Zijn volbrachte Middelaarswerk.

Hij is Heere: dat is een troost voor Zijn Kerk. Hij komt terug in grote kracht en heerlijkheid.
Hoe zullen wij Hem ontmoeten? Als Redder als Hij onze/mijn Heere werd in dit leven.

Hoe? Door het werk van Gods Geest (vgl. 1 Kor. 12:3). Niet meer eigen heer/vrouwe willen zijn, maar Híj is mijn Heere.

De Heere wíl niet alleen tot kinderen aannemen, Hij kán ook tot kinderen aannemen. Citaat uit het gezang Nooit kan het geloof teveel verwachten: ‘Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet’.

Bij mensen is er soms wel de wil om anderen te bevrijden uit ellende, maar niet de kracht/macht. Of andersom…

Verlossen uit de band van zonde en duisternis: dat kan al helemaal geen enkel mens. Zéker niet als het gaat om de oorzaak van de zonde en de duisternis. Er is een ingrijpen Gods noodzakelijk. Hij heeft Zijn sterke God (Jes. 9:5) gezonden. Hij, de Heere Jezus, geeft vrijheid zoals niemand anders die geven kan.

Hij verlost van de schuld van de zonde. Van de macht van de zonde en van de straf op de zonde.

2. Waarmee Hij ons kocht en verloste
Lost geld alle problemen op? Dat denken we vaak wel. Enkele voorbeelden uit de samenleving.
Een gezegde luidt: ’t geld doet alle deuren open. Ook de deur van de hemel? Nee…
Tijd van de Reformatie: strijd tegen de handel in aflaten. Moderne charismatische kerken (o.a. in de VS, Nigeria en Zuid-Korea). Als je veel geeft, zal de Heere jou ook veel geven (kortom: de armen hebben het nakijken). En wij? Het zit er in hoor: ‘ik moet Hem wat geven, want dan….’  Wat zouden wij Hem moeten aanbieden? Ook een door schuld verslagen hart is vrucht van Zijn genadewerk. Moet ik Hem geloof geven? Stop maar: het is een gave.

Hoe kunnen wij verlost worden? Niet door onze gaven (hoe die er ook maar uit zien). Het kan niet! Op zonde staat geen geldboete, maar de doodstraf. Evangelie: Christus is gekomen om de allerhoogste prijs te betalen: de prijs die betaald moést worden. Hij moest betalen met Zijn leven. Plaatsvervangend. Hij de dood. Geen strop, maar het kruis. Het vloekhout.

Hij heeft de losprijs voor velen betaald (Mk. 10:45). In Zijn Naam is een volkomen verlossing mogelijk.

3. Waartoe Hij ons kocht en verloste
Hij maakt de gelovigen, de Zijnen, tot Zijn eigendom. Beseffen we dat de Heere ook toe-eigent? Hij eigent de Zijnen toe! Andere machten hebben geen recht op Zijn uitverkorenen. De gelovigen eigenen Hem toe, maar daarin eigent Hij Zich ten diepste ons toe.

Aardse eigendommen kunnen gestolen (ont-eigen-d) worden, maar Gods kinderen kunnen niet geroofd worden! Ze zijn Zijn eigendom.

Zijn eigendom zijn: Het kan ons wel een prijs kosten. Geen andere heren belijden dan Hem alleen kan je het leven kosten (denk aan IS).

Bekennen we kleur? Is ons leven er ook een uitdrukking van dát wij één Heere hebben? Heeft Hij het te zeggen op alle terreinen van het leven?

Een woord voor onbekeerden: Zoek den Heere terwijl Hij te vinden is.
Een woord voor bekeerden: Ik zal mij onder de macht van geen mij laten brengen.

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Kunt u/jij er van getuigen uit eigen leven dat de Heere Jezus verlost van de macht van de zonde?
  2. Op welke manier(en) herkent u/jij het dat het er zo heel diep in zit bij ons dat wij Hém iets moeten geven?
  3. Sta stil bij Rom. 6:23 en overdenk deze woorden in het licht van vrg. & antw. 34 van de HC en de zojuist gehoorde preek.
  4. Hebt u/jij er wel eens bij stil gestaan dat de Heere toe-eigent wat van Hem is? Wiens eigendom bent u/jij?
  5. Welke koppeling kan gelegd worden tussen Rom. 6: 11 – 25 en de nabetrachtingspreek bij het H.A. van 26 juni?

Voor de kinderen

  1. Zoek in je Bijbeltje Johannes 10: 27-28 op. Kun je vertellen wat deze twee verzen betekenen? Praat er maar over met elkaar!
  2. Kun je uitleggen waarom de Heere Jezus ons alleen maar met Zijn eigen dood kon verlossen (en bijvoorbeeld niet door ál het geld en ál het goud van deze wereld)?

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche