U bent hier

HC15/37

Samenvatting bij preek over HC Zondag 15 vrg. & antw. 37
Met als Schriftlezing: 2 Korinthe 5

Inleiding
Wat is er een lijden in deze wereld!
De Heere Jezus heeft geleden. Zijn lijden is het zwaarste lijden geweest.
Hij is ook de mede-lijdende Hogepriester.
Dus is het mede-lijden met lijdende mensen niet waar het hier om gaat in de HC.

Thema en verdeling
‘Jezus Christus, Die geleden heeft’
1. De lengte van Zijn lijden
2. De diepte van Zijn lijden
3. Het doel van Zijn lijden

1. De lengte van Zijn lijden
Zondag 15 en 16 gaan over de trappen van vernedering. We staan nu stil bij de tweede trap van vernedering: Zijn lijden. Bij dat ene woordje (geleden) staan we stil. De andere onderdelen van artikel 4 van de geloofsbelijdenis komen later.

Waarin bestond Zijn lijden? Hij heeft de toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen.
Zijn lijden: niet alléén in de laatste dagen van Zijn leven. Heel Zijn leven. Dat laat ons de lengte van Zijn lijden zien. Altijd is Hij de Man van smarten geweest.
Denk maar aan het vluchten naar Egypte. Zoals dr. Veldkamp het zei: ‘Hij moest ademen in een zondige dampkring’.

In alles zal Hij het beseft hebben, gevoeld hebben: Ik ben hier om Mijn leven te gaan geven. Om de toorn van God waaronder deze hele wereld had moeten verzinken, te gaan dragen…
Het lijden scherpt zich aan in de laatste jaren van Zijn leven en al helemaal in de laatste momenten van Zijn leven.

Het was een lijden naar lichaam én ziel. De ziel: de binnenkant. Hij leed niet alleen uiterlijk, maar ook ínnerlijk.

2. De diepte van Zijn lijden
Het lijden van de Middelaar is heel diep geweest. Maar wij dan? Er is lang en diep lijden in deze wereld. Toch is Zijn lijden onvergelijkbaar. Hij droeg de toorn van God over de zonde. Niet van één mens, of van twee mensen….maar van het hele menselijke geslacht. Het is niet uit te zeggen hoe zwaar Zijn lijden geweest. Onpeilbaar diep.

Wat betekent: ‘voor het hele menselijke geslacht’? Algemene verzoeningsleer? Nee, dat niet.
Maar kijk uit voor rechtzinnigheid waaronder je onbekeerd blijft. De vraag aan ons is of wíj Christus nodig kregen? Met eerbied gesproken: als de bliksemafleider van Gods toorn. De vlam van Zijn toorn komt op ons, maar als wij in Christus zijn, ziet Hij ons aan in Hem. Verwijzing naar het bekende Joh. 3:36.

We zullen niet in de preek zeggen: ‘Christus is voor u gestorven’. Maar wél: ‘zie, er is een gestorven Christus voor u’. Hij wordt aangeboden! Verwijzing naar D.L. II,3.
 

3. Het doel van Zijn lijden
Het woordje ‘opdat’ geeft een doel aan.
Christus verlost de gelovigen naar lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis.
Verdoemenis: dat is een huiveringwekkend woord. En de realiteit is 1000 x erger. Voor altijd gescheiden van God.

Maar:
-              Van die eeuwige verdoemenis heeft Christus door Zijn lijden verlost. Omdat Hij de ganse     tijd van Zijn leven op aarde wilde lijden, heeft Hij die in Hem zullen geloven, voor altijd     verlost.

-              Omdat Hij naar lichaam en ziel geleden heeft, wordt ons lichaam en onze ziel door Zijn          lijden    verlost.

Hij is een volkomen Zaligmaker. Genade tegenover toorn, gerechtigheid tegenover schuld, eeuwig leven tegenover eeuwig sterven.

Verwijzing naar 2 Kor. 5: 19-21.

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Herkent u/jij de gedachte dat je het lijden van de Heere verkeerd taxeert doordat je gaat vergelijken met het lijden van mensen op deze wereld?
  2. Waarom verzwaarde ongeloof en onbekeerlijkheid in Zijn dagen op aarde, Zijn lijden?
  3. Wat betekent Hebr. 2 vers 3a? Wat betekent deze tekst voor u/jou?
  4. Overdenk het beeld van de ‘bliksemafleider’. Waarom hebben veel mensen (misschien uzelf ook wel?) moeite met wat deze beeldspraak tot uitdrukking wil brengen?
  5. Hoe ziet u/jij in vrg. & antw. 37 de lengte, breedte, diepte en hoogte van de liefde van Christus?

Voor de kinderen

  1. Wat vond je moeilijk in de preek? Praat er thuis met elkaar over door aan tafel. En wat vond je mooi of troostrijk?
  2. Kun je uitleggen waarom het lijden van de Heere Jezus anders is dan het lijden van alle andere mensen op deze wereld?

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche