U bent hier

HC12a

Samenvatting bij preek over HC Zondag 12 vrg & antw. 31
Met als Schriftlezing: Jesaja 61

Inleiding
Koning Willem-Alexander bekleedt een ambt. Hij heeft Gods zegen er in nodig.
De Heere Jezus Christus is de grote Ambtsdrager. Drie ambten draagt Hij: Profeet, Priester en Koning.
Hij heeft – naar Zijn menselijke natuur – de Heilige Geest nodig. Daarom is Hij gezalfd (Christus is Grieks voor ‘gezalfd’.

Thema en verdeling
Christus: gezalfd tot een drievoudig ambt.
1. De achtergrond en de betekenis van gezalfd zijn;
2. Gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar;
3. Gezalfd tot onze enige Hogepriester;
4. Gezalfd tot onze eeuwige Koning.
 

1. De achtergrond en de betekenis van gezalfd zijn
In OT waren deze drie ambten afzonderlijk. Heilige zalfolie (zie bijv. Ex. 30). Waarom moest dat? 1. Aanstelling en 2. Bekwaammaking. Zie de zalvingsgeschiedenis van de jonge David (1 Sam. 16). De olie is een heenwijzing naar de Heilige Geest.

De ambtsdragers waren geen volkomen ambtsdragers. Ze hadden hun ambtelijke zonden. Zij kunnen ons niet verlossen. Wij hebben een volmaakte Ambtsdrager nodig. Doop van de Heere Jezus in de Jordaan en het neerdalen van de Heilige Geest op Hem: Hij werd aangewezen en bekwaam gemaakt!

2. Gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar
Profeet: maakt de raad en wil van God bekend. Voorbeeld uit Jesaja 46. Christus heeft de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard. Verborgen raad: de vredesraad tussen de Vader en de Zoon in de eeuwigheid. Wordt in OT zichtbaar. Maar nog niet volkomen. Christus doet dat wel (Hij Die in de schoot van de Vader is geweest!). Hij onderwijst volmaakt in wat de wil van de Vader is. Hij laat die wil zién. In Christus zien we dat het Zijn wil is dat zondaren gered worden!

Hoogste profeet en leraar: Hij onderwijst de Zijnen in de drie stukken (ellende, verlossing en dankbaarheid). Alle drie de stukken moeten gekend worden. En dat gaat heel je leven door. Alleen Zijn woorden zijn Geest en leven

 3. Gezalfd tot onze enige Hogepriester
De hogepriester offerde, hij bad en hij zegende.

De offerdienst kon geen volmaakte verlossing bewerken. De offeraar moest eerst voor zichzelf offeren en het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet voor eens en altijd wegnemen.

Bidden: Hij treedt telkens tussen bij de Vader. Hij bidt in de hemel voor Zijn volk.

Christus wijst als hoogste Profeet en Leraar op Zichzelf: de Profeet wijst de Priester aan Die Zichzelf offert.

Rusten wij al in Zijn volkomen offer? Daar ligt de grootste zegen in. Christus niet alleen voor ons, maar ook ín ons: Galaten 2:20.

 

4. Gezalfd tot onze eeuwige Koning
Wie is de rechtvaardige koning van Psalm 72? Uiteindelijk géén van de aardse koningen. Ze zijn ook allemaal tijdelijke koningen.

Alleen Christus is waarlijk Koning. Een eeuwige Koning. ‘Ik toch heb Mijn koning gezalfd over Sion’, zegt de Vader over de Zoon in Psalm 2. Hij regeert door Zijn Woord en door Zijn Geest, verkondigt op deze wijze aan armen het Evangelie. Zo verbindt Hij hen die gebroken zijn van hart (Jes. 61:1). Zo zendt Hij gevangenen weg in vrijheid (Jes. 61:1)

De Zijnen: ze worden aangevochten en benauwd. Maar hoe is Déze Koning: Hij beschut en behoudt.

Eén vraag van Hem aan ons: ‘wat dunkt u van den Christus?’

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Lees Exodus 30: 22-33. Wat valt u op waarvoor de heilige zalfolie gebruikt moet worden? Hoe zou u deze voorschriften kunnen verklaren?
  2. Waarom zou je kunnen zeggen dat ambtelijke zonden nog erger zijn dan niet-ambtelijke zonden?
  3. Waarom moet Christus ons óók onderwijzen in het stuk der ellende?
  4. Welke diepte ligt er in dat de Heere Jezus gezalfd is om Priester te zijn Die Zichzelf opoffert?
  5. Hoe wordt de Heere Jezus genoemd in Openb. 19:16. Welke troost geeft u dit?
  6. (Wilt u verdieping en ‘vast voedsel’: lees dan ‘De drie ambten van Christus’ van prof. G. Wisse – aanbevolen!).

Voor de kinderen

  1. Kun jij de drie ambten van Christus opnoemen?
  2. Kun je ze alle drie in eigen woorden uitleggen? Praat er dadelijk maar over door aan tafel!

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche