U bent hier

HC 14

Samenvatting bij preek over HC Zondag 14
Met als Schriftlezingen: Psalm 51: 1 – 12 en Luk. 1: 26 – 38.

Inleiding
Beeld van tafelblad vol met strepen, verkleuringen etc. en een hagelwit tafelkleed.

Thema en verdeling
De Zoon van God werd Mens

1. Hij werd Mens waar wij ontstaan
2. Hij werd Mens om vóór ons te staan.
 

1. Hij werd Mens waar wij ontstaan
We stonden stil bij Zijn Namen. En dus ook al een beetje bij Zijn werk (want Hij ís Zijn Naam).
Vanaf HC 14 komen de trappen van vernedering en verhoging. In HC 14: de eerste trap van Zijn vernedering.

‘Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’: zie tweede Schriftlezing (Luk. 1). Hij werd wat Hij niet was: Mens.
Het antwoord legt er trouwens éérst de vinger bij wat Hij al was en blíjft: God.
Hoe weten we dat? Matth. 1:23 (Immanuël: God met ons). De belijdenis van Petrus: Matth. 16:17.
De opstanding.
Waarom dit God-zijn benadrukken? Omdat beleden gaat worden dat Hij óók de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Zijn Mens-zijn brengt Zijn God-zijn niet in mindering.

Het mens-zijn van de Verlosser is in verleden en heden vaak ontkend.
Twee voorbeelden:       1. De leer van de islam
                                               2. Hij is geen echt Mens omdat er geen man aan te pas kwam…

Bij puntje 1.: Inderdaad (bijna…) niet te geloven, maar het is wel waar. En het was ook nodig. Anders geen verlossing (zie HC Zondag 6 vrg. & antw. 16).
Bij puntje 2.: Dat kunnen wij (inderdaad) niet begrijpen. ‘De verborgenheid der Godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees’ (1 Tim. 3:16). De Bijbel spreekt duidelijk over de Mens Christus Jezus op diverse plaatsen.

Daaraan vasthouden: Hij is echt Mens geworden. Het was (in zekere zin) een echte normale zwangerschap bij Maria. Vlees en bloed. Hij is uit haar geboren.

Dit Kind dat ter wereld kwam heeft Zelf ervoor gekozen geboren te worden. Daarin is Hij (zoals in zoveel) volstrekt uniek. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En daarmee nam Hij ook bewust de dood aan! O. Noordmans heeft het zó gezegd: ‘toen de zonde gekomen was, zei de Heere: dan kom Ik ook.’

Een echte normale zwangerschap: ja én nee tegelijk. Maar nu eerst het ‘ja’. Hij werd Mens waar wij ontstaan. In de baarmoeder.

Kort over het: ‘opdat Hij het ware Zaad Davids zij’. De Mens Christus Jezus is de langverwachte Zoon van David. De Zoon der belofte.

Hij is ons in alles gelijk geworden: Hij ként het mens-zijn van binnenuit.

En waarin is Hij zo heel anders? Hij is God en Hij is zonder zonde. En toch ook écht Mens. Dat brengt ons bij het tweede:

2. Hij werd Mens om vóór ons te staan
Kenmerkend voor de catechismus: welke nut komt daar uit voort? Het antwoord luidt: ‘dat Hij onze Middelaar is en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.’

Middelaar: Die zowel aan Gods kant staat als aan onze kant. Hij geeft Zichzelf tot in de dood.
Eén aspect van Zijn Middelaarschap komt expliciet naar voren in v/a 36: de schuldbedekking. Als Middelaar bedekt Hij mijn zonde. Hoe? Door Zijn onschuld en volkomen heiligheid. Als een hagelwit tafelkleed wordt Zijn onschuld en Zijn heiligheid over mijn leven gelegd. God ziet de gelovigen aan in Christus, alsof zij nooit zonde gedaan of gedacht hebben. Hij werd Mens om vóór ons te staan. De Heere ziet de Zijnen aan in Christus.

Het werk van de Heilige Geest: stelt de zonden voor ogen. Juist ook die van vroeger. Voortgang in de ontdekking van de zonde. Van de beek naar de bron. De bron? David belijdt in Ps. 51: ‘k Ben in ongerechtigheid geboren (…) reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan belijden in waarheid!

Evangelie: Christus bedekt heel dat verzondigde bestaan. Van conceptie tot de dood toe. Hij legt als het ware Zijn leven helemaal over de zondaar heen.
Kregen wij deze bedekking nodig? Ps. 32:1 (ber).

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Waarom moest Hij Mens worden waar wij ontstaan? Waarom was dat noodzakelijk?
  2. Heeft u/jou wel een getroost dat de Heere Jezus écht Mens was? Wanneer was dat?
  3. Kunt de twee punten van kritiek (islamkritiek / geen man bij de bevruchting) uit de eerste gedachte begrijpen/meevoelen? Als wij verzocht worden door twijfel: wat dan te doen?
  4. Herkent u/jij het dat de Heilige Geest zonden uit het verleden voor ogen kan stellen? Waarom doet Hij dat?
  5. Is dit aspect van Christus’ Middelaarswerk (bedekking) voor u een ontdekking geweest? Een van vreugde of een van benauwing?

Voor de kinderen

  1. Kun je de trappen van vernedering en verhoging van de Heere Jezus opnoemen?
  2. Probeer maar in te vullen: de Heere Jezus was [……...] en Hij blijft [……...], ook toen Hij echt [……...] werd. 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche