U bent hier

HC 13

Samenvatting bij preek over HC Zondag 13 vrg. & antw. 33
Met als Schriftlezingen: 1 Joh. 3: 1-17 en 1 Joh. 4: 7-9

Inleiding
Het gaat om de eeuwige natuurlijke Zoon van God en de geadopteerde kinderen.

Thema en verdeling
“Gods eniggeboren Zoon en Gods kinderen”
1. Zijn unieke goddelijke Zoon
2. Zijn aangenomen kinderen

1. Zijn unieke goddelijke Zoon
Na ‘Jezus’ en ‘Christus’ staan we nu stil bij ‘Gods eniggeboren Zoon’. Waarom wordt Hij de eniggeborene van de Vader genoemd? De Heere heeft toch zovele kinderen? Maar alleen Hij is Gods eniggeboren Zoon. Christus is alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God.

Dat Hij Gods eniggeboren Zoon is, lees je op meerdere plekken in de Bijbel, o.a.: Joh. 1:14; Joh. 3:16 en 1 Joh. 4:9.

Wat betekent ‘eniggeboren’ eigenlijk? Niet dat Hij geboren werd uit de maagd Maria. Wat dan wel? Dat Hij van eeuwigheid voortkomt uit de Vader en één is met de Vader. Ze delen in hetzelfde Goddelijke wezen en toch is de Vader niet de Zoon en de Zoon niet de Vader. Voor ons verstand niet te vatten. Verwijzing naar geloofsbelijdenis van Niceá.

Eeuwige Zoon: zie Spreuken 8 vers 22-25.
Natuurlijke Zoon: van dezelfde natuur als de Vader. Hij is dus God.

Slotsom: Zoals deze Zoon is, is er maar één. Volstrekt uniek.

Het is van onschatbare waarde dat Hij de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Heeft alles met de mogelijkheid tot zaligheid te maken.

Want? Stel dat Jezus Christus niet de eeuwige natuurlijke Zoon van God zou zijn. Wat dan? Hoe kun je dan behouden worden? Dat Hij alleen mens is komen je tegen in de vrijzinnige kerken, bij de Jehova’s getuigen en bij de Islam. Jezus is een voorbeeld om na te volgen. Maar waar is de verzoenende kracht van Zijn sterven gebleven? Hoe kunnen onze zonden verzoend worden als Hij alleen mens is? En zouden wij ooít gerechtvaardigd kunnen worden door onze goede inspanningen? Onmogelijk! Zondag 6: waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? ‘Opdat Hij, uit kracht van Zijn Godheid den last van den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.’

2. Zijn aangenomen kinderen
Het woordje ‘maar’ geeft in het antwoord een tegenstelling aan. Wat van Christus geldt, geldt niet voor ons. Wij (de gelovigen) zijn aangenomen.

Het gaat om de adoptie tot kinderen. Hoe werkt een adoptieprocedure om kinderen aan te nemen: hoge kosten, lange reis, duurt lang. Waarom dan toch? Vanwege liefde voor een anders zo kansarm kind. ’t Wordt nooit hun eigen natuurlijke kind, maar ze hebben het aangenomen en geven het wat het nodig heeft (en vooral: liefde).

Nu het antwoord uit de catechismus: ‘maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.’ We zijn allemaal weggelopen kinderen. Weggegaan bij God.

En dan? Wat doet de Heere? Hij geeft Zijn Zoon om de weglopen kinderen weer tot Zijn eigen kinderen te kunnen aannemen. 1 Joh. 4 vers 9: ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.’

De Zoon ondernam een verre reis en betaalde de allerhoogste prijs. De Zoon van God werd Mens zodat mensen weer kinderen van God kunnen worden. Hij droeg hun straf. Het gaat niet om zielige, maar om zondige kinderen. Dat we kunnen worden aangenomen tot kinderen is alleen om Zijnentwil.

En het is uit genade. We hebben geen adoptierecht. Verwijzing naar Ezech. 16: 5-8. ‘Ik zag u vertreden in uw bloed […] Ik zwoer, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werd Mijne.’

Gij werd Mijne: geen stiefkind dus. Je ontvangt hemelse bescherming. Voorziet in wat je nodig hebt. Toornt niet meer op je. Wat ben je rijk gezegend wanneer je tot het huisgezin van God hoort, waarvan Christus de oudste Broeder is.

Hoe is het in Gods huisgezin? Zoals Vader het wil. Zijn Woord heeft zeggenschap in dit gezin. Liefde voert de boventoon.

Nog iets in dit gezin: geen toorn, maar wel kastijding (Hebr. 12: 1-13). De hemelse Vader weet precies wat de kinderen in Zijn huisgezin nodig hebben.

Hoe word ik een kind van God? Niet door geboorte maar door wedergeboorte (en: geloof en bekering). Hij werkt de wedergeboorte door Woord en Geest.

Hebben wij de vruchten van wedergeboorte? Hebben wij de trekken van de kinderen die leven in het huisgezin van God? Wedergeboorte brengt tot geloof en bekering. Hem aannemen in geloof (Joh. 1: 12-13).

U twijfelt zo. Maar het is door Hem alleen. Wat moet Hij nog méér doen? Eén blik in geloof…

Terug naar de Doop. Gelóven wij wat in dankgebed na de Doop klinkt?

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Probeer zelf onder woorden te brengen waarom het van onschatbare waarde is dat de Zoon de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is.
  2. In 1 Joh. 4:9 gaat het over de liefde Gods. Maar mogen we dan ook zeggen dat ‘alle mensen geliefde kinderen van God zijn’? (denk aan een uitspraak als: ‘weet dat je geliefd bent door de Vader’).
  3. Hoe gaat u er mee om als mensen dat zeggen?
  4. Wat zijn volgens u typische karaktertrekken van het ‘huisgezin van God’?
  5. Lees het dankgebed na de Heilige Doop. Wat zegt dit gebed u / doet dit gebed u?

Voor de kinderen

  1. Waarom moeten wij tot kinderen van God worden aangenomen?
  2. Waarom is het genade dat de Heere mensenkinderen tot Zíjn kinderen wil aannemen?

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche