U bent hier

Kerkdiensten

“Geestelijke Opwekking,” in de weg van:

Luisterarchief - zo, 08/14/2022 - 10:00

Psalm 146 : 6 en 7.
Wet des Heeren
Psalm 130 : 2
Nehemia 8 : 1 – 13 en 17 – 19.(SV).
“Geestelijke Opwekking,” in de weg van
1.Verkondiging 2. Verdriet 3. Vreugde
Gebed
Psalm 119 : 73 en 83
Psalm 68 : 2
Danken
Psalm 32 : 6 en 4

Categorieën: Kerkdiensten

Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind !

Luisterarchief - zo, 08/07/2022 - 15:00

Ps. 90 : 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 103 : 4, 9
Hooglied 4
Ps. 72 : 3, 9
De tekst voor de verkondiging is: Hooglied 4 : 16 a
Het thema is: Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind !
-het gebed om de adem van de Geest
-de veelkleurige rijkdom van het werk van de Geest
-de vrucht
Ps. 1 : 2
Avondzang vers 7

Categorieën: Kerkdiensten

Gaat in door de enge poort !

Luisterarchief - zo, 08/07/2022 - 10:00

Ps. 135 : 3, 8
De wet
Ps. 19 : 4
Matth. 7 : 1 – 23
Ps. 39 : 3, 5
De tekst voor de verkondiging is Matth. 7 : 13, 14
Het thema is: Gaat in door de enge poort !
-de makkelijke, brede weg
-het smalle pad
Ps. 139 : 14
Ps. 87 : 1, 4

Categorieën: Kerkdiensten

Het geloof van de heidenen in Pisídisch Antiochië!

Luisterarchief - zo, 07/31/2022 - 14:30

Psalm 4:4
Psalm 16:6
Schriftlezing Hand. 13:42-52
Psalm 56:2,5
Psalm 89:8
Psalm 89:1,7
Tekst: Hand. 13:48.
Thema: het geloof van de heidenen in Pisídisch Antiochië!
1. De vruchten van hun geloof (vers 48a)
2. De bron van hun geloof (vers 48b)
Vragen voor preekbespreking
Voor kinderen
1. Als je de Heere Jezus met je hart leert kennen als jouw Zaligmaker maakt dat je heel erg blij! Waarom?
2. Een echt geloof in de Heere Jezus is een geschenk van God. Maar Hij wil het ook geven, zegt Hij in Zijn Woord. Ook aan jou, want dat heeft Hij gezegd bij je doop. Geloof jij dat?

Voor jongeren
1. Probeer in jouw eigen woorden iets te vertellen over de blijdschap van een christenhart.
2. Welk beeld heb jij van een leven met de Heere Jezus? Welke plaats hebben droefheid over de zonde en blijdschap over Gods genade daarin?

Voor volwassenen
1. De gelovige heidenen in Antiochië prijzen het Woord van de Heere (Jezus); het Evangelie. Waarom?
2. Hoe kunnen we de Bijbelse leer van Gods genadige verkiezing misbruiken?
3. In welke opzichten is Gods genadige verkiezing juist bemoedigend en vertroostend?

Categorieën: Kerkdiensten

Wandelen als kinderen van het licht.

Luisterarchief - zo, 07/31/2022 - 10:00

Stil gebed
Mededeling
Votum en groet
Zingen Ps.37:2 en 3
Wetslezing
Zingen Ps.91:7
Schriftlezing Ef.5:1-21
Gebed
Collecte
Zingen Ps.27:1 en 5
Verkondiging Tekst:Ef.5:8c-10
Thema: Wandelen als kinderen van het licht
1. Kinderen van het licht (8c);
2. Vervuld met de Geest (9);
3. Beproeven wat de Heere welbehaaglijk is (10).
Zingen Ps.89:8
Dankgebed
Zingen Ps.147:6
Zegen

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus Christus, Die geleden heeft.

Luisterarchief - zo, 07/24/2022 - 15:00

Ps. 79: 4 en 7
De Eerste berijming van de Twaalf Artikelen des geloofs: vers 1
Schriftlezing: 2 Korinthe 5
Ps. 22: 1, 5 en 6
Ps. 90: 7
Ps. 84: 6
Heidelbergse Catechismus Zondag 15 vrg. & antw. 37
‘Jezus Christus, Die geleden heeft’
1. De lengte van Zijn lijden
2. De diepte van Zijn lijden
3. Het doel van Zijn lijden

Categorieën: Kerkdiensten

Hagar door de Heere gevonden in de woestijn.

Luisterarchief - zo, 07/24/2022 - 10:00

Ps. 139: 1
Ps. 119: 26 en 88
Genesis 16
Ps. 142: 2, 4 en 5
Ps. 36: 3
Ps. 103: 7
Tekst Gen. 16: 7-14
“Hagar door de Heere gevonden in de woestijn”
1. Wie haar daar vindt
2. Wat haar daar bevolen wordt
3. Wat haar daar beloofd wordt
4. Wat haar daar wordt aangezegd
5. Wat zij daar belijdt

Categorieën: Kerkdiensten

De Zoon van God werd Mens.

Luisterarchief - zo, 07/17/2022 - 15:00

Ps. 51: 1 en 3
Ps. 32: 1
Schriftlezingen: Psalm 51: 1-12 en Luk. 1: 26 – 38.
Ps. 139: 7, 8 en 9
Ps. 25: 3
Ps. 132: 7 en 11
Heidelbergse Catechismus Zondag 14
De Zoon van God werd Mens
1. Hij werd Mens waar wij ontstaan
2. Hij werd Mens om vóór ons te staan

Categorieën: Kerkdiensten

Draagmoederschap in Abrahams huisgezin.

Luisterarchief - zo, 07/17/2022 - 10:00

Ps. 128: 1,3,4
Ps.119: 25
Gen.15: 1-6/Gen.16: 1-6
Ps. 86: 6
Ps. 42: 3
Ps. 55: 14
Tekst Gen.16

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/17/2022 - 10:00

Ps. 128: 1,3,4
Ps.119: 25
Gen.15: 1-6/Gen.16: 1-6
Ps. 86: 6
Ps. 42: 3
Ps. 55: 14
Tekst Gen.16

Categorieën: Kerkdiensten

Vrijgekocht en verlost door de Heere.

Luisterarchief - zo, 07/10/2022 - 15:00

Ps. 49: 3
Ps. 44: 3
Romeinen 6: 11 – 25
Ps. 116: 2, 3 en 4
Ps. 99: 1 en 7
Ps. 70: 1, 2 en 3
HC Zondag 13 vrg. & antw. 34
‘Vrijgekocht en verlost door de Heere’
1. Waaruit Hij ons verloste
2. Waarmee Hij ons kocht en verloste
3 Waartoe Hij ons kocht en verloste

Categorieën: Kerkdiensten

Een toekomst vol van vrede.

Luisterarchief - zo, 07/10/2022 - 10:00

Ps. 122: 1
Ps. 119: 24
Jesaja 2
Ps. 122: 2 en 3
Ps. 46: 4 en 5
Ps. 72: 2 en 4
Tekst voor de prediking: Jes. 2: 2-4

Een toekomst vol van vrede
1. De grondslag van deze vrede
2. Het onderwijs in deze vrede
3. De voorbode van deze vrede

Categorieën: Kerkdiensten

Een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst.

Luisterarchief - zo, 07/03/2022 - 15:00

Tekst: 1 Thessalonicenzen 1: 9-10
“Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij
tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen.
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Dewelke Hij uit de doden verwekt
heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.”
Thema: Een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst.
Punten: 1. Bekering.
2. Verwachting.
3. Verlossing.
_____________________________________________________________________________________________
Stil gebed
Mededelingen
Votum en groet
Openingszang: Ps. 96: 1 en 9
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen na de belijdenis: Ps. 2: 6
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1: 1-10
Tekstafkondiging: 1 Thessalonicenzen 1: 9-10
Gebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen voor de preek: Ps. 98: 1 en 4
Preek
Zingen na de preek: Ps. 130: 3
Dankgebed
Slotzang: Ps. 67: 2
Zegen
_____________________________________________________________________________________________

Vragen om over na te denken of over door te spreken:
- De Thessalonicenzen zijn een voorbeeld geworden voor anderen in Macedonië en Achaje.
In welk opzicht? Welke dingen worden genoemd in vers 5, 6 en 8?
- Waarom is het leven uit de opgestane Christus onlosmakelijk verbonden aan het verwachten
van Christus uit de hemelen? (vers 10) Hoe is dat bij u?
- Voor de kinderen: De Thessalonicenzen zijn bekeerd. Wat betekent dat? (vers 9)
- Voor de kinderen: Omdat de Thessalonicenzen in de opgestane Heere Jezus geloofden,
kijken ze ook uit naar Zijn wederkomst. (Dat lees je in vers 10.) Waarom verwachten ze
Hem

Categorieën: Kerkdiensten

Bidden met de farizeeër en de tollenaar..

Luisterarchief - zo, 07/03/2022 - 10:00

Tekst: Lukas 18: 10
“Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden; de een was een farizeeër, en
de ander een tollenaar.”
Thema: Bidden met de farizeeër en de tollenaar.
Punten: 1. Hoogmoedig bidden.
2. Ootmoedig bidden.
_____________________________________________________________________________________________
Stil gebed
Mededelingen
Votum en groet
Openingszang: Ps. 120: 1 en 3
Wetslezing: Exodus 20: 1-17
Samenvatting van de Wet: Mattheüs 22: 37-40
Zingen na de Wet: Ps. 119: 13
Schriftlezing: Lukas 18: 1-14
Tekstafkondiging: Lukas 18: 10
Gebed en voorbede
Zingen voor de preek: Ps. 36: 1 en 3
Preek
Zingen na de preek: Ps. 5: 7 en 12
Dankgebed
Slotzang: Ps. 3: 2
Zegen
_____________________________________________________________________________________________
Vragen om over na te denken of over door te spreken:
- Wat is het kenmerkende van het gebed van de farizeeër? En wat de tollenaar? Wat leren we
daaruit voor onze eigen gebeden?
- Kun je bidden als een farizeeër, terwijl je de woorden gebruikt die de tollenaar bad?
- In vers 9 en vers 14 wordt het woord ‘rechtvaardig’ gebruikt. Wat is de betekenis van dit
woord in beide verzen? Wat is het doel van deze gelijkenis?
- Kunnen we ook als het gaat om onze gebeden voor gewas, arbeid, kerk en wereld bidden als
een farizeeër? Hoe zouden we op die punten moeten bidden als een tollenaar?
- Voor de kinderen: Wat is een farizeeër? En wat een tollenaar?
- Voor de kinderen: Waarom is gebed van de tollenaar een voorbeeld voor ons

Categorieën: Kerkdiensten

Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem.

Luisterarchief - zo, 06/26/2022 - 15:00

Ps. 32: 1
Ps. 32: 5
Matth. 16: 1- 12 en 1 Kor. 5: 7-8
Ps. 1: 1 (onder het aanrichten van de tafel)
Ps. 1: 2 (na de tafel)
Ps. 85: 1
Ps. 116: 10
Ps. 139: 14
Schriftlezingen: Matth. 16: 1- 12 en 1 Kor. 5: 7-8 (dankzegging en nabetrachting H.A.)
Thema: “Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem”
1. De verzoeking door het zuurdesem
2. De waarschuwing tegen het zuurdesem
3. De uitzuivering van het zuurdesem

Categorieën: Kerkdiensten

Zij die door Christus worden gevoed, worden verzadigd.

Luisterarchief - zo, 06/26/2022 - 10:00

Ps. 64: 1
Ps. 119: 23
Schriftlezing: Matth. 15 vers 29-39
Ps. 111: 3
Ps. 86: 3 (onder aanrichten van de tafel)
Ps. 81: 12 (na de eerste tafel)
Ps. 33: 10 (na de tweede tafel)
(Ps. 145: 7 (na event. een derde tafel))
Ps. 105: 22
Thema: ‘Zij die door Christus worden gevoed, worden verzadigd’.

Categorieën: Kerkdiensten

Gods eniggeboren Zoon en Gods kinderen.

Luisterarchief - zo, 06/19/2022 - 15:00

Ps. 8: 2 en 4
Ps. 2: 4
Schriftlezingen 1 Joh. 3: 1-17 en 1 Joh. 4: 7-9
Ps. 131: 2, 3 en 4
Ps. 112: 1
Ps. 45: 8
HC Zondag 13 vrg. & antw. 33
Thema en verdeling:
“Gods eniggeboren Zoon en Gods kinderen”
1. Zijn unieke goddelijke Zoon
2. Zijn aangenomen kinderen

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm.

Luisterarchief - zo, 06/19/2022 - 10:00

Ps. 93: 2 en 3
Ps. 119: 22
Schriftlezing: Matth. 14: 22-34
Ps. 77: 10 en 11
Ps. 94: 10
Ps. 107: 13 en 15
Thema: ‘Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm’
1. Jezus maakt Zich bekend in hun angst;
2. Jezus redt Petrus overmand door de angst;
3. Gods Zoon aanbeden Die bevrijdt van de angst.

Categorieën: Kerkdiensten

Huwelijksdienst Martin Simons en Eline Overeem.

Luisterarchief - vr, 06/17/2022 - 13:30

- Inleidend orgelspel
- Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar (aanwezigen staan)
- Stil gebed
- Votum & groet
- Zingen Ps. 42: 1
- Apostolische geloofsbelijdenis
- Zingen Ps. 111: 5
- Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
- Gebed
- Zingen Ps. 72: 10 en 11
- Prediking over Johannes 2: 1-11
- Zingen Ps. 89: 3
- Lezen van het huwelijksformulier
- (Stellen van de huwelijksvragen)
- Zingen Ps. 26: 8
- (Zegen en gebed)
- Zingen Ps. 134:3 (staande)
- Slot formulier
- Overhandigen van de huwelijksbijbel door oud. K.J. de Putter
- Zingen Ps. 119: 53
- Dankgebed
- Zingen Ps. 68: 10
- Zegen
- Zingen “Lichtstad met uw paar’len poorten”

Categorieën: Kerkdiensten

De toevlucht van Gods Kerk.

Luisterarchief - zo, 06/12/2022 - 15:00

Ps. 62 : 5
Ps. 62 : 1
Schriftlezing: Psalm 46
Ps. 46 : 1, 3
Ps. 46 : 4
Ps. 118 : 7
Tekst: Psalm 46: 2
Thema: De toevlucht van Gods Kerk
1. De benauwdheden in een wankelende wereld;
2. De veiligheid bij een onwankelbare Verbondsgod.

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche